Center for styring og kommunikation

Centeret har ansvaret for den samlede porteføljestyring af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020. Målet er, at sikre fremdrift, økonomisk styring, tværgående koordination og prioritering, effektopfølgning og gevinstrealisering.

Centret skal skabe overblik over kritiske afhængigheder mellem projekter, og bidrage til at findes fælles løsninger på de udfordringer, der opstår. Kontorchefen har rollen som porteføljeejer, og kontoret har et overordnet ansvar for, at strategiens initiativer leveres planmæssigt.  

Centret sekretariatsbetjener Porteføljestyregruppen for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, Styregruppen for data og arkitektur samt Styregruppen for udbud af fællesoffentlige komponenter.

Centret har ligeledes ansvar for den interne porteføljestyring i Digitaliseringsstyrelsen, der skal sikre god styring af og sammenhæng mellem egne projekter og Digitaliseringsstyrelsens initiativer i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

Kontorchef Louise Palludan Kampmann "For at nå vores ambitiøse mål med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 er det nødvendigt med en effektiv og tæt koordinering, styring og organisering såvel på tværs af den offentlige sektor som internt i Digitaliseringsstyrelsen, så vi sikrer fremdrift i implementeringen og samtidig er med til at understøtte de øvrige kontorer i styrelsen i arbejdet med strategien."

Kontorchef i Center for styring og kommunikation, Louise Palludan Kampmann

Centeret har desuden ansvar for kommunikationsopgaven i forhold til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi fx i form af oplæg på konferencer og besvarelse af pressehenvendelser.

Centeret er ansvarlig for digitaliseringsstrategiens initiativ 9.2 ”Kommunikation og hjælp til borgere og virksomheder” og har dermed fokus på de borgere , som har brug for hjælp og støtte til at bruge de offentlige digitale løsninger. Konkret udarbejder vi hjælpeværktøjer, vejledningsmaterialer m.v. ligesom vi koordinerer en samlet fællesoffentlig hjælpeindsats med bl.a. Netværk for Digital Inklusion, et netværk af omkring 40 it-undervisere og repræsentanter fra interesseorganisationer. 

Læs mere om Netværk for Digital Inklusion