Fast regulering

Fast regulering kan anvendes til de fleste aftaletyper

Karakteristika ved fast regulering

Denne prisreguleringsmekanisme indebærer, at der defineres en samlet pris for aftalens ydelser i år et til en veldefineret ”baseline”, samtidig med at der aftales en løbende reduktion af prisen.

Dette kan fx ske som en reduktion af det samlede vederlag eller ved en reduktion med forskellige procentsatser af enhedspriser for de elementer, der indgår i driftsydelsen. Modellens tilrettelæggelse vil afhænge af den valgte vederlagsmodel. 

Eksempel på årlig reduktion af vederlag for forskellige driftsydelser: 
 Ydelse 
 År 2
 År 3
 År 4
 År 5
 Servere 
5,0 pct. 5,0 pct.  5,0 pct.
5,0 pct.
 Backup
5,0 pct. 5,0 pct. 5,0 pct. 5,0 pct.
 Storage
7,0 pct.
7,0 pct.
7,0 pct.
7,0 pct.
 Workstation
2,0 pct.
2,0 pct. 2,0 pct.
2,0 pct.
 Helpdesk
5,0 pct.
5,0 pct.
5,0 pct. 5,0 pct.
 Databasedrift
0,0 pct. 0,0 pct. 0,0 pct. 0,0 pct.
 Applikationsdrift
0,0 pct. 0,0 pct. 0,0 pct. 0,0 pct.
 Øvrige ydelser
2,0 pct.
2,0 pct. 2,0 pct. 2,0 pct.


Myndigheden kan selv fastsætte reduktionen på forhånd inden aftaleindgåelse. Dette kan være hensigtsmæssigt, hvis myndigheden har et passende grundlag for at fastsætte reduktionssatsen.

Ofte vil det imidlertid være hensigtsmæssigt, at den aftalte prisreduktion gøres til et konkurrenceparameter, hvorved leverandørerne selv byder ind med en given reduktion i priserne. Leverandørerne kender den bagvedliggende omkostningsstruktur for driftsprisen, og konkurrencen om kontrakten burde incitere leverandørerne til at lade deres vederlag følge omkostningsstrukturen.

Kontrakttyper, hvor fast regulering kan være hensigtsmæssig

Fast regulering kan anvendes til de fleste aftaletyper og er særlig velegnet i aftaler med forholdsvist standardiserede ydelser og/eller for organisationer, der kun har få ressourcer til kontraktstyring, da det kræver minimal opfølgning. Man skal alene sikre sig, at faktureringen faktisk følger aftalen, og det er relativt enkelt at udregne, hvad prisen skal være.

Fast regulering er uhensigtsmæssig, hvis der hersker stor uvished om udviklingen i behovet for kapacitet over tid, da man da under alle omstændigheder vil få en betydelig opgave i at udregne den aktuelle pris, men ikke er garanteret det fulde prisfald i markedet.

Fordele og ulemper

Med denne model opnås en reduktion i vederlaget for drift i aftalens løbetid, hvorved vederlaget i et vist omfang vil følge tendensen i markedsprisen. Modellen er endvidere enkel at administrere og enkel at regne på.

En ulempe ved denne prisreguleringsmekanisme er, at der typisk ikke opnås et fald, der svarer til faldet i markedsprisen. Leverandørerne har typisk ikke været villige til at garantere en prisreduktion, der tilnærmelsesvis matcher de prisfald, man reelt har set i markedet. Dette skyldes, at det er leverandøren, der kommer til at bære risikoen, hvis markedspriserne ikke falder så meget, som forventet.

Hvis aftalen er indgået til en pris, der ligger over markedsprisen (fx på grund af ufuldstændig konkurrence), vil prisen formentlig aldrig falde til samme niveau som markedsprisen.

Ovenstående ulemper mindskes dog jo mere konkurrence, der vil være om kontrakten.

Opfølgning i kontraktens løbetid

I driftsfasen skal kundens organisation følge op på, at:
  • ændringer til aftalens omfang afspejler sig i de løbende betalinger
  • den garanterede reduktion i vederlaget for drift udmøntes på de aftalte tidspunkter.