Benchmarking

Karakteristika ved benchmarking

Denne prisreguleringsmekanisme indebærer, at parterne aftaler, at kunden på givne tidspunkter i aftaleperioden har ret til at få gennemført en benchmarkinganalyse af vederlagene for aftalens ydelser og efterfølgende få implementeret resultatet af benchmarkinganalysen.

I aftalen skal der være aftalt en udførlig og gennemsigtig metode og proces for, hvad der kan benchmarkes og på hvilke betingelser. Reguleringen af benchmarking skal bl.a. understøtte, at der foretages benchmarking i forhold til sammenlignelige ydelser, herunder at der tages højde for kontraktens vilkår som helhed. Endvidere skal det være eksplicit aftalt, hvordan og hvornår at benchmarkinganalysens resultat skal implementeres.

Benchmarkinganalysen skal udføres af en uafhængig tredjepart (benchmarkeren). Benchmarkeren udarbejder en rapport med en beregning af markedsprisen for de omfattede ydelser, og de omfattede priser i aftalen reguleres herefter i henhold til benchmarkrapportens resultat. Det skal klart fremgå, hvordan og i hvilket omfang at benchmarkerens resultat får betydning for prisen.
  

Kontrakttyper, hvor denne bestemmelse kan være hensigtsmæssig

Denne form for regulering er velegnet til større aftaler, til aftaler med en vis kompleksitet og til aftaler, hvor aftalens omfang ændrer sig betydeligt over tid.

Reguleringen er ikke velegnet til aftaler med en årlig volumen på under fem mio. kr., da besparelserne her typisk ikke vil stå mål med de interne og eksterne omkostninger ved at gennemføre benchmarkinganalysen.
  

Fordele og ulemper

Benchmarking kan give den mest præcise og mest reelle regulering af den samlede aftale. Benchmarking accepteres endvidere af de fleste leverandører som en prisreguleringsmekanisme.

Disse fordele er dog under forudsætning af, at reguleringen af benchmarking er udførlig og gennemsigtig, og at aftalen omfatter ydelser, hvor der findes sammenlignelige aftaler i markedet.

Det er typisk relativt omkostningstungt at gennemføre benchmarking. Prisjusteringer sker ikke automatisk, og kunden skal aktivt initiere og medvirke i en benchmarkinganalyse.

Af de her beskrevne prisreguleringsmekanismer stiller benchmarking de største krav til kundens interne ressourceforbrug. Data skal stilles til rådighed for benchmarkeren, og der skal allokeres interne ressourcer til at assistere benchmarkeren i at gennemføre benchmarkinganalysen.