Film

To film samt referater fra dagens ti workshops samler op på temadagen ’Digitale visioner for det offentlige 2020’.

Visioner for digitalisering af fremtidens offentlige service

Se repræsentanter fra Danske Regioner, KL og Digitaliseringsstyrelsen fremlægge visioner og mål for en ny offentlig digitaliseringsstrategi.Løsningsforslag og afrapportering fra workshopper

På dagens ti workshopper blev emner som fællesoffentlig it-infrastruktur, velfærdsteknologi, datadeling mellem myndigheder, datadreven vækst og strategisk styring af den offentlige digitaliseringsindsats i fremtiden livligt debatteret.

Se en deltager fra hver workshop fremlægge et konkret løsningsforslag eller initiativ, som de ønsker at spille ind til strategiarbejdet.


Oversigt over løsningsforslag

Nedenfor gennemgås kort de væsentligste pointer fra workshopdeltagernes bud på løsningsforslag til digitaliseringsstrategien. 

Workshop 1a: ”Fra silo til Lego” præsenteret af Ole Tange, Prosa

Forslagets omdrejningspunkt er, at have fokus på LEGO-klodser fremfor siloer i opbygningen af systemer. Hver systemkomponent brydes op i dele, der kan udskiftes og testes, så det ikke er hele siloen, der skal omstruktureres hver gang ændringer foretages. For at muliggøre dette er det nødvendigt, at det offentlige ejer delene. Gennem LEGO-tænkningen er det muligt og omkostningsefficient at inddrage brugernes viden, for at teste nye konstellationer. De gode resultater vil kunne genbruges, mens de dårlige erfaringer nemt vil kunne udskiftes.

Workshop 1b: ”Effektiv og fremtidssikret anvendelse af data” præsenteret af Kim Søvsø, SimplySmart ApS

Målet er at skabe hurtige, effektive og fremadrettede løsninger mod det datadrevne samfund. Dette skal gøre tværgående opgaver mere effektive, og skabe bedre resultater for borgere og virksomheder. Løsningen skal komme gennem en organisation, der nationalt skal udvikle standarder og systemer, der kan trækkes på. Det kunne være gennem et IT-ministerium eller lign., der har ansvaret nationalt for at udvikle dette.

Workshop 2: “Lækre data for folket” præsenteret af Thomas Christiansen, Kombit A/S

I 2020 skal der være skabt fælles standarder for data og dets anvendelse. Dette skal gøres gennem nye governancestrukturer, lovændringer og fælles standarder. Det vil skabe øget værdi for borgere og virksomheder i form af billigere og bedre services med vækstpotentiale.

Workshop 3: ”Google møder Rigsrevisionen” præsenteret af Pernille Engelborg, ATP

”Det er ikke muligt at være Google, men vi vil gerne gøre det samme, som de gør så godt.” Der skal oprettes et digitalt og innovativt videnscenter med kompetencer indenfor brugeradfærd, arkitekter og it-udvikling. Kompetencer skal gå på tværs af ministerierne, og løsninger på brugernes uhensigtsmæssige adfærd skal findes ved at samle kompetencer sammen i 16 uger, og ikke lade eksperterne forlade stedet, førend der er fundet en løsning. Centret skal måle succesen af de udarbejdede initiativer.

Workshop 4: ”Jura der dur’” præsenteret af Michel Steen-Hansen, Danmarks Biblioteksforening

Lovgivningen skal være understøttende for digitaliseringen. Ligesom man kender det fra miljøområdet, med vurderinger af nye loves betydninger for miljøet, skal samme redskab anvendes for at vurdere nye loves digitaliserbarhed. Det skal i sidste ende skabe færre transaktionsomkostninger for borgeren, og mindske supporten. De bedste løsninger kræver ideelt set ikke support.

Workshop 5: ”Større mod i det offentlige lederskab” præsenteret af Christian Hannibal, DI

Offentlige ledere skal turde tage chancer og risici. Derigennem skal der sikres åbenhed om data og API. Privacy er en forudsætning for digitalisering, og der skal skabes flere og bedre udbud af digitale løsninger. Politikkerne skal forstå, at teknologisk udvikling er deres bedste ven. Disse forudsætninger vil skabe bedre vilkår for vækst hos brugere og virksomheder.

Workshop 6a: ”Mincloud.dk” præsenteret af Mads Toft, ITU

Forslaget skal løse problemer på områder, hvor datadelingen ikke er tilstrækkelig. Pt bliver store dele af ressourcerne anvendt på en meget lille del af befolkningen. Ved at anvende en infrastruktur som mincloud.dk, vil det være muligt for borgerne at give aktivt samtykke til at offentlige myndigheder må dele deres data, så sagsbehandlingen bliver mere effektiv og ikke kommer i karambolage med persondataloven. Det er et aktivt valg for borgeren, men borgeren vil have en interesse for det, idet det vil give øget effektivitet i sagsbehandlingen for borgeren.

Workshop 6b: ”Incitamenter der giver mening” præsenteret af Britta Ravn, Center for Telemedicin, Region Midtjylland

Incitamenterne på telemedicinområdet lige nu er ikke optimale, og mange af de serviceeftersyn der foregår på hospitalerne, giver ikke anledning til at støtte op om telemedicin. Dermed skal incitamenterne revurderes, så de giver bedre mening for borgere og sundhedsvæsenet. Styringen skal i højere grad fungere på tværs af sektorer, så incitamenterne ikke spænder ben for sektorerne. 

Workshop 7: ”Digital velfærd som kilde til vækst” præsenteret af Adam Mollerup, ØIM

Data skal skabe vækst, og Danmark er et af de lande i verden, der producerer flest velfærdsydelser selv. Derfor skal data erstatte, supplere og berige disse serviceområder. Dette gøres gennem deling på tværs med tilsvarende lovgivning og tekniske platforme. Konkret kunne det i 2020 være et mål, at borgerne anvender data, der både er givet autoritativt i samspil med de data borgerne selv har bidraget med. Dette vil samlet give en bedre offentlig sektor på pris og service.

Workshop 8: ”Borgere med indsigt” præsenteret af Ken Willén, NetIQ

For at imødekomme problemerne omkring deling af borgernes data indenfor det offentlige, skal der foretages lovjusteringer, der ændrer dette. Konkret skal privacy-problemet løses ved, at borgerne skal have mulighed for at slå op, hvem der har anvendt deres data, og hvorfor myndigheden har anvendt deres data. Dette skal skabe tillid mellem borgeren og myndighederne, og det er grundlæggende for udviklingen i brugen af data, at der er tillid mellem myndighederne og borgerne.