Nyt om OGP

Her offentliggøres fra medio 2017 korte, løbende opdateringer vedr. arbejdet med Open Government Partnership (OGP). Opdateringerne vil fx knytte sig til udarbejdelse af handlingsplanen samt midtvejs- og slutevaluering.

14. september 2017 - Høring om temaer i den kommende handlingsplan

På baggrund af den offentlige høring og dialogen med civilsamfundet i august lægges der op til, at den kommende handlingsplan vil komme til at bestå af fire temaer. Temaerne er kort beskrevet nedenfor:

Flere og bedre åbne data
Offentlige myndigheder indsamler og producerer som led i deres regeringsførelse store mængder værdifulde data, som kan skabe værdi, hvis de frigøres til offentlig brug. Der er allerede leveret et stort stykke arbejde for at frigive data til fri afbenyttelse, og det arbejde skal fortsættes. Samtidig gennemføres en indsats for at sikre, at de data, der frigives, er af god kvalitet, så de er retvisende og kan kobles sammen med andre typer åbne data.

Skræddersyede data skal skabe grundlag for inddragelse
Med de stadig større mængder data, som gøres offentligt tilgængelige, er det nødvendigt at sikre, at data er overskuelige og tilgængelige for de borgere, der har brug for dem, når de har brug for dem. Som led i handlingsplanen gennemføres der derfor en indsats for at skabe grundlaget for, at data kan skræddersys til den enkelte samt for, at data kan udnyttes til at inddrage borgerne i myndighedernes arbejde.

Sammen om en bedre offentlig sektor
Civilsamfundet besidder værdifulde idéer og viden, som kan bidrage til at øge kvaliteten af offentlige myndigheders arbejde såvel som til at løse samfundsproblemer sammen med offentlige myndigheder. Der gennemføres derfor en indsats for at understøtte, at idéer og viden fra civilsamfundet kommer i spil både i forhold til at løse helt konkrete, aktuelle problemstillinger, men også i forhold til at etablere en kontinuerlig dialog om den service, som den offentlige sektor leverer.

En global indsats for åbenhed
Som et udviklet land har Danmark en forpligtelse til at arbejde for åben og velfungerende regeringsførelse, nationalt såvel som internationalt. Der gennemføres derfor en indsats for, at den viden, der er opbygget nationalt, skal deles med andre lande, så der kan udveksles erfaringer og samarbejdes om at udnytte åbenhed og inddragelse til at forbedre regeringsførelsen, fx gennem korruptionsbekæmpelse og kapacitetsopbygning. 

Giv dit besyv med
Frem til den 28. september er der mulighed for at kontakte Danmarks OGP-kontaktperson, Rune Møller Thomsen, på 41 78 24 36 eller rumth@digst.dk med input eller overvejelser om valget af temaer, idéer el. lign. Input vil så vidt muligt blive indarbejdet i handlingsplanen eller medtaget i det videre arbejde med OGP. Efter høringens afslutning arbejdes der videre med handlingsplanen, som efter planen offentliggøres ultimo oktober.

13. september 2017 - Dialog med civilsamfund og relevante aktører om Danmarks kommende Open Government handlingsplan

Digitaliseringsstyrelsen har i forbindelse med arbejdet med at udarbejde Danmarks næste Open Government-handlingsplan afholdt en række møder med relevante institutioner og civilsamfundsorganisationer. Dialogen har givet inspiration og retning for det fremtidige arbejde.

For at sikre, at civilsamfundets input i så høj grad som muligt indarbejdes i Open Government handlingsplanen for 2017-2019, er der i løbet af august afholdt en række dialogmøder med civilsamfundsorganisationer og andre relevante institutioner. Blandt organisationerne er Transparency International Danmark, Open Knowledge Danmark, Aarhus Kommune og Center for Offentlig Innovation. Alle bidrog med viden til det videre arbejde på åbenheds- og inddragelsesdagsordenen. 
På møderne blev det blandt andet diskuteret, hvordan man definerer åbenhed og inddragelse. Fælles for alle dialogmøderne har været, at åbenhed er en vigtig grundpille i det danske demokrati. Derudover fremkom der på møderne værdifuldt input til, hvor Danmark på længere sigt kan igangsætte indsatser. Her blev blandt andet nævnt områder så som offentlighedsloven, partistøtteregler, høringsprocesser, lobbyregister og åbne og tilgængelige data om lokaldemokratiet, herunder kommunalbestyrelserne.

Digitaliseringsstyrelsen takker for input modtaget igennem dialogmøderne, den offentlige høring samt fra de ministerier, der har valgt at bidrage med forslag til initiativer i handlingsplanen.

28. august 2017 - Offentlig høring

Den offentlige høring sluttede i uge 33 (2017), og sidste uge blev brugt på at samle op på høringssvarene. Vi takker alle, der ville give deres besyv med. I starten af september bliver de temaer, som handlingsplanen skal bestå af, sat i høring i to uger. Efter den 17. september sammensættes den endelige handlingsplan, som efter planen bliver offentliggjort på http://www.digst.dk/ogp i slutningen af oktober 2017.