Højt kendskab til informationssikkerhed

I takt med den teknologiske og digitale udvikling stilles der større og større krav til den enkelte borgers og virksomheds digitale viden og kompetencer.

I løbet af strategiperioden igangsættes derfor løbende informationskampagner og -indsatser om god digital adfærd, som skal skabe viden om trusler og ruste borgere og virksomheder til at kunne udnytte de digitale muligheder på en sikker måde.

Et godt kendskab til informationssikkerhed er en forudsætning for en fortsat digitalisering af det danske samfund.

Parter

Følgende parter er involveret i arbejdet med initiativ 9.3:
- Digitaliseringsstyrelsen (formand)
- Erhvervsstyrelsen 
- KL 
- Danske Regioner

I samråd med parterne er der truffet beslutning om, at nedsætte en ”Arbejdsgruppe for informationssikkerhed” for at styrke koordinationen af centrale initiativer med et væsentligt element af sikkerhed. Arbejdsgruppen består af Kommunernes Landsorganisation, Danske Regioner, Skatteministeriet, Erhvervsstyrelsen, Justitsministeriet, Digitaliseringsstyrelsen og Sundhedsdatastyrelsen. Gruppen skal som udgangspunkt arbejde med følgende centrale initiativer i digitaliseringsstrategien: 
- 7.1 Styr på informationssikkerhed i alle myndigheder 
- 9.3 Højt kendskab til informationssikkerhed 
- 4.3 Cloud computing i den offentlige sektor 
Det er i regi af digitaliseringsstrategien aftalt, at initiativerne 9.3, 7.1 og sikkerhedsaktiviteterne i 4.3 forankres i Forum for Fællesoffentlig Koordinering af informationssikkerhed (FFOK). Det er endvidere aftalt, at sikkerhedselementerne i initiativ 3.5 ”Offentligt ansattes digitale kompetencer” er flyttet til initiativ 9.3.