Initiativ 3.5: Offentligt ansattes digitale kompetencer

Offentligt ansatte skal være rustet til fremtidens digitale krav. Det er et arbejdsgiveransvar løbende at sikre, at offentligt ansatte efter afsluttet grunduddannelse er rustet til at leve op til de brugs-, forståelses- og sikkerhedsmæssige digitale krav, der stilles til en offentlig ansat.

For de ansatte på velfærdsområderne gælder det, at de skal have tillid til de teknologiske muligheder og være trygge brugere af de digitale løsninger. Derfor iværksættes en række aktiviteter med fokus på at øge offentligt ansattes digitale kompetencer.

For de ansatte på undervisnings- og uddannelsesområdet følges der op på professionshøjskolernes mål for digitalisering, og der gøres en særlig indsats for at opbygge it-kompetencer blandt det pædagogiske personale i folkeskolen.

Parter

Elementerne i initiativet, der vedrører folkeskolen, er forankret i styregruppen for It i folkeskolen.

Elementerne i initiativet, der vedrører informationssikkerhed og god sikkerhedsadfærd for offentligt ansatte, forankres i Forum for Fællesoffentlig Koordinering af Informationssikkerhed.

Følgende parter er involveret i arbejdet med initiativ 3.5:

  • Digitaliseringsstyrelsen (formand)
  • Moderniseringsstyrelsen
  • Styrelsen for It og Læring
  • KL
  • Danske Regioner
  • Uddannelses- og forskningsministeriet