Bedre og mere sammenhængende velfærd

3.1 Sammenhængende velfærdsforløb for borgere 

Borgere skal møde en samarbejdende offentlig sektor, der koordinerer på tværs. Tre velfærdsforløb analyseres: 1) tværsektorielle koordinerende indsatser for borgere med psykiske lidelser og et samtidigt misbrug, 2) unge ledige i et uddannelsesforløb og 3) indsættelse og udslusning fra Kriminalforsorgens institutioner. Der udarbejdes forslag til, hvordan forløbene kan gøres mere sammenhængende for borgerne, fx i form af datadeling og smidigere arbejdsprocesser. Erfaringerne skal bruges, så flere velfærdsforløb fremover bliver mere koordinerede og effektive. Samtidig gennemføres pilotafprøvninger af en fælles tilgang til let og ensartet datadeling på tværs af velfærdsområderne. 

Læs mere om initiativ 3.1 (pdf)

3.2 Bedre data på handicap- og udsatte voksne-området 

Kommunernes indsats for at styrke kvaliteten i det socialfaglige arbejde fortsættes. Ved digitalt at understøtte en mere ensartet og struktureret dokumentationspraksis på tværs af kommunerne i det socialfaglige arbejde sikres bedre forløb for borgerne, systematisk opfølgning på effekten af indsatserne og mulighed for større gennemsigtighed mellem målgrupper på området. Det vil også skabe grundlag for deling af data og samarbejde på tværs af fagområder og sektorer. 

Læs mere om initiativ 3.2 (pdf)

3.3 Udbredelse af digitale velfærdsløsninger 

Erfaringerne fra storskala-test af digitale velfærdsløsninger skal dokumenteres, og løsninger med dokumenteret effekt skal udbredes til gavn for borgerne . Ambitionen er, at otte digitale velfærdsløsninger er analyserede, og at der inden 2020 er truffet forpligtende beslutning om landsdækkende udbredelse af i størrelsesordenen fire løsninger, hvor vellykket udbredelse forudsætter, at flere myndigheder følger samme tidsplan. 

Læs mere om initiativ 3.3 (pdf)

3.4 Digital læring og undervisning

Børn og unge skal have glæde af digitale læremidler og redskaber, der styrker undervisningen. Inden udgangen af 2018 gennemføres en effektmåling af indsatsen for anvendelsen af it i undervisningen i folkeskolen. Der gennemføres en indsats, der understøtter implementeringen af aftalen om, at alle elever, forældre, lærere og pædagoger får en fælles brugerportal som digital indgang til folkeskolen. I 2019 gennemføres alle relevante gymnasiale skriftlige prøver digitalt, og i 2020 afvikles relevante skriftlige prøver i folkeskolernes 9./10. klasser digitalt.

Læs mere om initiativ 3.4 (pdf)

3.5 Offentligt ansattes digitale kompetencer

Offentligt ansatte skal være rustet til fremtidens digitale krav. Derfor følges der op på professionshøjskolernes mål for digitalisering, og der gøres en særlig indsats for at opbygge digitale undervisningskompetencer blandt pædagoger og lærere i folkeskolen. Desuden bliver alle offentligt ansatte løbende informeret om kravene til informationssikkerhed.

Læs mere om initiativ 3.5 (pdf)