Initiativ 2.3: Korrekte udbetalinger og bedre borgerdata

Den løbende indsats mod fejludbetalinger og socialt snyd skal være effektiv, så borgernes tillid til den offentlige sektor sikres. Myndighedernes tværgående samarbejde om kontrolindsatsen skal sikre, at den enkelte myndighed i højere grad får de rette oplysninger til at forebygge fejludbetalinger og udføre en effektiv kontrolindsats.

Der er fortsat et betydeligt uudnyttet potentiale i at sikre, at relevante oplysninger og erfaringer bliver udvekslet mellem danske myndigheder. Initiativet forventes at resultere i betydelige økonomiske gevinster i de statslige myndigheder og kommunerne samt i kvalitative gevinster for borgerne.

Parter

Initiativ 2.3 er tilknyttet styregruppen for fejludbetalinger og kontrol 

Følgende parter er involveret i arbejdet med initiativ 2.3:

  • Digitaliseringsstyrelsen (formand)
  • Beskæftigelsesministeriet
  • Skatteministeriet
  • Justitsministeriet
  • Børne- og Socialministeriet
  • Økonomi- og Indenrigsministeriet
  • KL
  • Udbetaling Danmark (ATP)