Initiativ 2.1: Klare juridiske rammer for digital forvaltning

Love og regler skal tilpasses den digitale tidsalder. Initiativet skal sikre, at de juridiske rammer for øget brug af digital forvaltning er til stede. Der er nedsat et stående udvalg i regi af Digitaliseringsstyrelsen, som skal håndtere tværgående juridiske udfordringer ved øget digital forvaltning.

Udvalget skal indsamle, screene og prioritere tværgående juridiske udfordringer, som myndighederne har identificeret. Udvalget skal udarbejde løsninger til, hvordan disse udfordringer kan håndteres.

Følgende emner og tværgående juridiske udfordringer indgår i arbejdet:

 • Central hjemmel, fx i forvaltningsloven, til at stille krav til borgere og virkosmheder om digital kommunikation med offentlige myndigheder.
 • Juridiske udfordringer ved digitalisering i forvaltningsloven i forhold til
 • Partshøringsreglerne
 • Sagsoplysningspligten
 • Afgørelsesbegrebet
 • Vejledningspligten

Parter

Initiativ 2.1 refererer direkte til porteføljestyregruppen.

Følgende parter er involveret i arbejdet med initiativ 2.1:
 • Digitaliseringsstyrelsen (formand)
 • Justitsministeriet
 • Skatteministeriet
 • Erhvervsministeriet
 • Beskæftigelsesministeriet
 • Social- og Ældreministeriet
 • Undervisningsministeriet
 • Miljø- og Fødevareministeriet
 • KL
 • Danske Regioner
 • Udbetaling Danmark