En effektiv forsyningssektor

6.1 Fælles data om terræn, klima og vand

Terræn-, klima- og vanddata indgår i forvaltningsgrundlaget for mange sektorer og myndigheders opgavevaretagelse. En sammenhængende dataforsyning for ajourførte terræn-, klima- og vanddata på tværs af sektorer skal bidrage til en mere effektiv forvaltning, understøtte de hyppige beredskabssituationer ved ekstremt vejr og fremme udviklingen af nye produkter og teknologier. 

Læs mere om initiativ 6.1 (pdf)

6.2 Åbne data om energiforsyning 

Omstillingen til mere vedvarende energi har skabt en markant efterspørgsel på datadrevet beslutningsstøtte og redskaber til intelligent energistyring. Det kræver, at de relevante data er tilgængelige og er af god kvalitet. Der gennemføres en analyse af potentialet for tilgængeliggørelse af data om energiforbrug i bygninger, der desuden skal afdække generelle muligheder ved integreret dataanvendelse i forsyningssektoren. Data skal testes gennem et pilotprojekt for energieffektive bygninger.

Læs mere om initiativ 6.2 (pdf)

6.3 Udveksling af data om nedgravet infrastruktur 

Det er i dag omkostningsfuldt for myndigheder og virksomheder at vedligeholde og anlægge infrastruktur under jorden. Derfor etableres en digital platform for udveksling af data om nedgravet infrastruktur, der skal effektivisere arbejdsgange, reducere graveskader og give mulighed for at koordinere gravearbejder og udnytte synergi mellem forskellige forsyningsinfrastrukturer.

Læs mere om initiativ 6.3 (pdf)

6.4. Samlet it-arkitektur for affaldsdata

Bedre data om affald vil betyde, at kommunerne kan planlægge, håndhæve og evaluere de kommunale affaldsordninger mere optimalt til gavn for borgere og virksomheder. Indsamling af affaldsdata foregår i dag bl.a. via en række it-systemer, som alle er etableret særskilt, og som kun i begrænset omfang kan dele data med hinanden. Der igangsættes en analyse, som skal munde ud i en handlingsplan for smidig registrering, udveksling og anvendelse af data mellem it-systemerne på affaldsområdet.

Læs mere om initiativ 6.4 (pdf)