Spor 2: Offentlig digitalisering skal give gode vilkår for vækst

Offentlige digitale løsninger har stor betydning for erhvervslivets rammevilkår. Offentlig digitalisering skal bidrage til at realisere regeringens målsætning om at reducere erhvervslivets administrative byrder med 3 mia. kr. i 2020 og gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark. Digitalisering og ny teknologi ændrer i disse år erhvervslivets vilkår gennemgribende. Også den offentlige sektor kan i højere grad udnytte digitaliseringens muligheder til at gentænke, hvad offentlig service kan være. Ambitionen er, at virksomhedernes indberetninger til det offentlige i højere grad skal ske automatisk. 

Den offentlige sektor har store mængder data, som virksomhederne kan udnytte til optimering af deres forretningsgange, og som kan danne grundlag for nye forretningsmuligheder og innovation. Den offentlige sektor skal derfor i stigende grad udstille offentlige data og understøtte, at data udnyttes i virksomhederne. 

Data skal i højere grad forbedres og stilles til rådighed en række konkrete områder, hvor der vurderes at være stort potentiale for en mere effektiv offentlig sektor og nye forretningsmuligheder for danske virksomheder. Det er fx data om affald, nedgravet infrastruktur, energi, terræn, klima og vand.

Fokusområder

Fokusområde 4: Bedre rammer for erhvervslivet

Fokusområde 5: Offentlige data som vækstdriver

Fokusområde 6: En effektiv forsyningssektor