Vejledning om digitaliseringsklar lovgivning

Vejledningen understøtter ministeriernes arbejde med at sikre, at digitalisering tænkes ind fra start i fremtidigt lovarbejde

Digitaliseringsstyrelsen har i samarbejde med Justitsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet (Erhvervsstyrelsen), Beskæftigelsesministeriet (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering), SKAT og KL udarbejdet en vejledning til, hvordan man i højere grad kan indtænke digitalisering i det lovforberedende arbejde. 

Arbejdet udspringer af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015, hvoraf det fremgår, at digitalisering skal indtænkes mere systematisk i lovgivningsprocessen. 

Vejledningen indeholder hvilke overvejelser om digitalisering, man kan gøre sig, når man sidder i det lovforberedende arbejde. Det er relevant på mange områder, hvor der hidtil ikke - eller kun i begrænset omfang - har været tænkt på digital kommunikation, digitale arbejdsgange m.v. 

Vejledningen indeholder også et notat vedrørende spørgsmål af forvaltningsretlig karakter, som man særlig skal være opmærksom på i forbindelse med digitaliseringsprojekter udarbejdet af Justitsministeriet. 

Notat om forvaltningsretlige krav til det offentliges it-løsninger kan hentes her (pdf) 

Vejledningen kan hentes her (pdf)

Vejledningen kan også tilgås via Retsinformation her