Lovgivning om obligatorisk digital selvbetjening

Folketinget har vedtaget i alt fire samlelove om obligatorisk digital selvbetjening. Herved er vejen banet for, at der inden udgangen af 2015 kan indføres obligatorisk digital selvbetjening for borgere på alle relevante områder.

Som led i udmøntningen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-15 har Folketinget vedtaget første samlelov lov nr. 558 af 18. juni 2012, anden samlelov lov nr. 622 af 12. juni 2013, tredje samlelov lov nr. 552 af 2. juni 2014 og fjerde samlelov lov nr. 742 af 1. juni 2015

Lovændringerne er med til at gennemføre den fællesoffentlige digitaliseringsstrategis bølgeplan med indførelse af obligatorisk digital selvbetjening på stadigt flere områder i fire årlige bølger i perioden 2012-2015; første (2012), anden (2013), tredje (2014) og fjerde (2015).

Samlelovene indebærer, at det pr. den 1. december 2012, den 1. december 2013, den 1. december 2014 henholdsvis den 1. december 2015 er et krav for borgerne at anvende digital selvbetjening, når borgeren skal ansøge, anmelde mv. på en række offentlige områder.

Borgerne får forsat hjælp og støtte til ansøgninger mv.

Vedtagelsen af samlelovene betyder, at de borgere, der kan, skal ansøge, anmelde mv. digitalt via den selvbetjeningsløsning, som den offentlige myndighed, herunder kommunen, stiller til rådighed.

Den relevante offentlige myndighed vil sikre, at der er den tilstrækkelige hjælp og vejledning til de borgere, som ikke kan eller har svært ved at bruge de digitale kanaler. Myndigheden vil tillige stille PC'er til rådighed for borgerne til brug for digital selvbetjening.

Den offentlige myndighed vil også som hidtil leve op til forvaltningslovens vejledningspligt. Det er den enkelte myndigheds pligt i fornødent omfang at yde vejledning og hjælp til de borgere, der retter henvendelse om spørgsmål indenfor myndighedens sagsområde, herunder vejlede om hvordan man ansøger digitalt og om, hvordan man anvender de konkrete selvbetjeningsløsninger.

Hvis en borger ikke ansøger digitalt, kan den offentlige myndighed afvise ansøgningen og anse oplysningerne, som ikke modtaget. Myndigheden vil dog sikre den fornødne hjælp og vejledning til borgeren om, hvordan ansøgningen indgives korrekt, herunder hvordan selvbetjeningsløsningen bruges.

Betjening på anden vis er stadig mulig

Borgere, der ikke kan bruge de digitale selvbetjeningsløsninger, skal fortsat have mulighed for at foretage ansøgninger, anmeldelser mv. på anden vis.

Den enkelte offentlige myndighed vil derfor anvise, hvordan borgeren i stedet skal indgive en ansøgning, anmeldelse mv., hvis myndigheden i det konkrete tilfælde vurderer, at der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning.

Særlige forhold kan eksempelvis være særlige handicap, manglende digitale kompetencer, visse socialt udsatte borgere, sprogvanskeligheder mv., der gør, at borgeren ikke kan ansøge digitalt.