Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Facilitering af faglige netværk

16-12-2014 Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen inviterer hermed til at afgive tilbud på facilitering af to tværstatslige netværk for medarbejdere, der arbejder med henholdsvis anskaffelse og styring af outsourcet it-drift i staten.

Opgaven består i at facilitere netværkets møder og løse de opgaver, der er knyttet hertil.

Læs kontrakten og hent materiale til indsendelse af tilbud her. (docx)

Formalia omkring tilbud og indgåelse af kontrakt

De indkomne tilbud danner grundlag for indgåelse af en leveringsaftale med Tilbudsgiver.

De indkomne tilbud vil ved denne opfordring til afgivelse af tilbud blive vurderet med nedenstående vægtning:

 • Pris (50 pct.)
 • Kvalitet (50 pct.). I vurderingen af kvalitet indgår følgende:
  • Dokumenteret erfaring med facilitering af netværk og kompetencer inden for anskaffelse og styring af outsourcet it-drift i et statsligt perspektiv.
  • Den foreslåede tilgang til løsning af opgaven.

Referencer og cv’er kan vedlægges.

Det er en betingelse for indgåelse af kontrakt, at formålet med opgaven opfyldes tilfredsstillende.

Besvarelse af spørgsmål

Der er mulighed for at stille spørgsmål til opgaven i forbindelse med tilbudsafgivelsen. Spørgsmål kan stiles til Lars Boe Riber e-mail: LABOR@digst.dk, telefon 33 92 78 02 frem til fristen for afgivelse af tilbud.

Afgivelse af tilbud

Tilbuddet skal være formuleret på dansk, det skal afgives skriftligt og afleveres elektronisk i skabelonen.

De udfyldte bilag, der indsendes af Tilbudsgiver som tilbud, vil danne grundlag for aftalen.

Tilbuddet skal besvare Kundens opgavebeskrivelse, der fremgår af materialet. Tilbudsgivers løsningsforslag skal indgå som bilag 2 i kontrakten, der samlet har følgende bilag:

 1. Kundens opgavebeskrivelse.
 2. Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse.
 3. Tids- og aktivitetsplan.
 4. Vederlag.
 5. Samarbejde og rapportering.
 6. Kundens medvirken.

Tilbudsgiver skal tillige udfylde tilbuddets bilag 4, hvoraf det klart skal fremgå, hvad løsningen af opgaven koster, herunder hvad de enkelte delopgaver koster. Herudover skal det i bilag 5 anføres hvilke medarbejdere hos Tilbudsgiver, der gennemfører opgaven. Tilbudsgiver skal ikke udfylde bilag 3 og 6.

Tilbuddet bedes fremsendt til Raadgivning-it-drift@digst.dk. Emnefeltet i mailen skal indeholde teksten: ”Opfordring til afgivelse af tilbud på facilitering af netværk”.

Frist for tilbudsafgivelse

Tilbuddene skal være Digitaliseringsstyrelsen i hænde senest mandag den 19. januar 2015, kl. 13.00.

Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning.

Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i tre måneder fra afgivelse af tilbuddet.

Digitaliseringsstyrelsen anser ikke tildelingen af ordren for afsluttet, før kontrakten er underskrevet.

Gennemførelse af opgaven sker under forudsætning af, at der er tilstrækkelig tilslutning til deltagelse i netværkene. Kritisk masse er 8 personer.

Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med afgivelse af tilbud, herunder deltagelse i afklaringsmøde, er Digitaliseringsstyrelsen uvedkommende.