Ministeriernes projektkontor

Ministeriernes projektkontor skaber grundlaget for at professionalisere arbejdet med it-projekter, it-programmodel og it-drift i staten.

Statens It-råd

Med regeringens strategi for it-styring i staten vil det tidligere It-projektråd fremover hedde Statens It-råd og få en udvidet opgaveportefølje. Rådet understøtter de ansvarlige direktionsmedlemmer bag store statslige it-projekter på over 10 mio. kroner med rådgivning, konkrete værktøjer og systematisk risikovurdering. Rådet hjælper myndighederne med tidlig og løbende håndtering af risici i projektet. Målet er, at de statslige myndigheder gennemfører it-projekter til tiden og til prisen, samt at de forudsatte gevinster i projektets business case kan realiseres.

Rådets rolle udvides, således at opgaverne nu også vil indbefatte rådgivning om og reviews af myndighedernes styring af it-systemporteføljer. Et review foretages enkeltvist på ministerområderne og tager udgangspunkt i det pågældende minsterområdes it-systemstyring. Målet er, at de statslige myndigheders it-systemer er effektive, vedligeholdte og sikre.

Rådet er sammensat af private og offentlige ledere, som alle har stor erfaring fra store it- eller forandringsprojekter. Læs mere om It-rådet her.

Sekretariat for Statens It-råd

Sekretariatet for Statens It-råd er placeret i Ministeriernes projektkontor. Sekretariatet faciliterer risikovurderingen af alle statslige it-projekter over 10 mio. kr. For at sikre et kompetent og højt fagligt niveau trækker sekretariatet på ekspertise fra et korps af erfarne it-projektledere og fagligt stærke ressourcepersoner fra hele staten. Risikovurderingerne resulterer i en række konkrete anbefalinger til ledelsen i projektets organisation. 

Sekretariatet faciliterer endvidere eksterne reviews af ministerområdernes it-systemstyring, der tager udgangspunkt i de enkelte ministerområders it-handlingsplan, som er en del af den statslige it-systemstyringsmodel.

Dertil udarbejder sekretariatet statusrapporteringer på de igangværende statslige it-projekter til over 10 mio. kr. og ministerområdernes it-systemstyring. Sekretariatet bistår endvidere med udførsel af opgaver igangsat af It-rådet.

Kristoffer Lange

"Velfungerende it-systemer er afgørende for at skabe en bedre og mere sammenhængende offentlig sektor. Det er vores opgave at bidrage til, at staten har en effektiv og ansvarlig styring af sine it-projekter og it-systemer, så gevinsterne ved digitalisering bliver indfriet." 

Kontorchef i Ministeriernes projektkontor, Kristoffer Lange

Strategi for it-styring i staten 

Kontoret har ansvaret for implementering af regeringens strategi for it-styring i staten, der har til formål at styrke de statslige myndigheders arbejde med it. Konkret støtter strategiens initiativer op om 5 målsætninger:

  1. Effektiv og ansvarlig styring af it-systemer
  2. Målrettet og værdiskabende styring af it-projekter
  3. Sammenhængende it i staten
  4. De rette kompetencer
  5. Styr på økonomien

Læs mere om strategi for it-styring i staten her.

Udvikling og vedligehold af it-modelområdet

Kontoret har ansvaret for løbende at vedligeholde og udvikle it-modelområdet. Det indebærer den fællesstatslige it-projektmodel og it-programmodel, statens business case-model, statens it-systemstyringsmodel samt statens standardkontrakter (K-kontrakter). Vi rådgiver og sparrer løbende med myndighederne om brugen af modellerne og standardkontrakterne.