Lovgrundlag

Loven giver virksomheder mulighed for at få gavn af det nuværende NemKonto-register i forbindelse med udbetalinger til kunder, medarbejdere, offentlige myndigheder og andre.

Folketinget har d. 29. maj 2007 vedtaget Lov om offentlige betalinger, lovnr. 1203 af 27. december 2003 med senere ændringer.

Spørgsmål til lovgivningen

Hvem kan bruge NemKonto

Loven giver mulighed for, at private udbetalere kan bruge NemKonto-systemet. Ved private udbetalere forstås fysiske og juridiske personer, der foretager udbetalinger. Afgrænsningen af private udbetalere i forhold til offentlige myndigheder afgøres af, om udbetaler er omfattet af offentligheds- og forvaltningsloven eller lovens §12. (se § 5 a, stk. 2).

Hvad kræver det at bruge NemKonto til udbetalinger

NemKonto-systemet må bruges, hvis der er givet en forudgående underretning til betalingsmodtageren, der opfylder Persondatalovens krav. Underretningen skal indeholde oplysning om, at kommende udbetalinger indsættes på NemKontoen. Herudover kræves det, at virksomhederne har adgang til at behandle personnumre. Denne adgang kan man have enten via lovgivning (f.eks. til brug for indberetning til offentlig myndighed) eller ved at have indhentet betalingsmodtagerens samtykke til behandling af vedkommendes personnummer. (se § 5 a, stk. 4).

Hvem må virksomheder udbetale til

Det vil til enhver tid være muligt for den enkelte betalingsmodtager at fravælge private udbetalinger ved at meddele en privat udbetaler, at man ikke ønsker udbetalinger indsat på sin NemKonto. (se § 5 a, stk. 3)er kan indsættes brødtekst.

Hvilke vilkår er gældende for brugen af NemKonto

De private udbetalere skal til enhver tid – overfor Økonomistyrelsen – kunne dokumentere, at virksomheden kun anvender NemKonto-systemet, hvis der er grund til at forvente, at der snarligt kommer et beløb til udbetaling til den pågældende person. (§5 a, stk. 4).

Der er endvidere blevet fastsat en række tilslutningsvilkår, som de private udbetalere og deres private betalingsformidlere skal tiltræde. (se § 5 a, stk. 5). Vilkårene kan ses på www.nemkonto.dk