Hvem er omfattet?

Offentlige myndigheder, læger og andre der er omfattet af elektronisk fakturering

Spørgsmål Svar
Er læger, tandlæger, psykologer, fysioterapeuter og lignende omfattet af elektronisk fakturering?

Alle ydelser inden for sundhedsområdet, som skal faktureres til det offentlige, skal faktureres elektronisk. Det betyder, at enhver regning der sendes til en offentlig myndighed skal sendes elektronisk. Det kan man gøre på tre måder:

  • via eget økonomisystem
  • via en fakturaportal på internettet
  • via et Læs Ind-bureau

Hvis du arbejder inden for sundhedsområdet og får en papirregning retur fra en offentlig kunde, betyder det, at du skal sende din regning igen men denne gang i elektronisk form. Hvis du ikke har eget økonomisystem, kan du sende den via et Læs Ind-bureau.

Læger sender fuldt elektroniske regninger fra juni 2006

De fleste læger sender i dag regninger direkte fra deres økonomisystem til den offentlige myndighed, som skal betale for ydelsen. Enkelte læger, der ikke bruger edb, kan sende via et Læs Ind-bureau. Det er Den Almindelige Danske Lægeforening (DADL), KL og Økonomistyrelsen (nu Moderniseringsstyrelsen) blevet enige om i en aftale indgået den 7. marts 2006.

Aftalen er indgået for at sikre, at lægernes regninger bliver fuldt elektroniske, som er at foretrække for såvel læger som myndigheder. Det giver færre fejl og hurtigere og mere effektiv håndtering.


Aftalen indebærer, at når den offentlige myndighed er direkte rekvirent, gælder de almindelige bestemmelser i bekendtgørelsen for e-fakturering fuldt ud. Det er fx

  • Anmodningsblanketter, eksempelvis for sociale lægelige ydelser
  • Afregning ved lægebesøg i arrester, detentioner og institutioner
  • Køb af ydelser, eksempelvis attester, blodprøvetagning i faderskabssag og spiritusprøve.

Aftalen dækker ikke sygesikringsområdet, hvor der er indgået særskilt aftale mellem Økonomistyrelsen, Amtsrådsforeningen og DADL.

Er udenlandske leverandør omfattet af elektronisk fakturering? Loven om offentlige betalinger og bekendtgørelsen om elektronisk afregning med offentlige myndigheder gælder kun for leverandører, der er CVR-registreret/momsregistreret i Danmark.

Loven kan ikke pålægge udenlandske leverandører at sende regninger elektronisk.
Er fx sportsforeninger omfattet af elektronisk fakturering? Ja, hvis de har driftsoverenskomst med regionen eller kommunen.
Er §60 selskaber omfattet af elektronisk fakturering? Da §60-selskaber er omfattet af forvaltningsloven, er disse selskaber omfattet.
Er selvejende institutioner omfattet af elektronisk fakturering? Selvejende institutioner er omfattet, hvis de modtager driftstilskud på bevillingslov, hvor tilskuddet er fuldt specificeret (§ 13, stk. 2)

Selvejende institutioner, hvis udgifter eller regnskabs underskud dækkes ved statstilskud eller ved bidrag, afgift eller anden indtægt i henhold til lov, eller som som modtager kapitalindskud, tilskud, lån, garanti eller lignende er omfattet, hvis ressortministeren beslutter dette (§ 13, stk. 3).
Er særlige offentlige virksomheder omfattet af elektronisk fakturering og hvem er de? Det afhænger af, i hvilket omfang de er grundlagt efter privatretlige regler (fx som A/S), og i hvilket omfang de modtager tilskud fra bevillingslov.

Som eksempler kan nævnes Danmarks Radio (der er omfattet) og Københavns Havn A/S (der ikke er omfattet).
Er børnehaver, gartneren og andre offentlige institutioner og personer omfattet af elektronisk fakturering?

Hvis de er offentlige institutioner, er de også omfattet.

Hvis institutionen eller medarbejderen er en del af den offentlige myndighed (altså en institution under stat, region eller kommune eller er ansat af stat, region eller kommune), er de omfattet.

Er institutionen selvejende og har driftsoverenskomst med region eller kommune, er de omfattet - ellers ikke.
Er personer, der på ad hoc-basis udfører arbejde for offentlige myndigheder, omfattet af elektronisk fakturering? Personer, der på ad hoc-basis udfører arbejde for offentlige myndigheder, er omfattet af reglerne såfremt de løbende opgørelser af arbejdstid, kørsel mv. fremsendes som en regning, faktura, anmodning om overførsel eller lign.

Såfremt opgaverne udføres på baggrund af en egentlig ansættelseskontrakt, hvor antal forbrugte timer, kørte km. mv. (men ikke løn- eller kilometersatser) periodisk indrapporteres og indgår i myndighedens almindelige lønningsregnskab, er man ikke omfattet af kravet.

Såfremt arbejdet udføres på baggrund af et aftaleforhold mellem en offentlig myndighed og en privat virksomhed, vil afregning ske direkte mellem myndigheden og virksomheden samt mellem virksomheden og medarbejderen.

Eksempler

En freelance journalist, der udfører arbejde for en offentlig myndighed kan - alt efter arbejdsforholdets konkrete udformning - være omfattet af reglerne.

Eksempel 1

Såfremt journalisten fakturerer myndigheden for forbrugt tid, udførte opgaver mv., skal faktureringen ske elektronisk.

Eksempel 2

Såfremt journalisten på baggrund af en ansættelsesaftale løbende indberetter timeforbrug mv., og modtager en normal lønudbetaling for det udførte arbejde, er selve indberetningen af timeforbruget ikke omfattet af reglerne.

Eksempel 3

Hvis journalisten udfører arbejdet for myndigheden på baggrund af en aftale mellem fx et mediebureau og myndigheden, og i tilknytning hertil oplyser myndigheden om timeforbrug mv., men det er mediebureauet, der foretager den endelige fakturering, er selve timerapporteringen fra journalisten ikke omfattet af reglerne om elektronisk fakturering. Faktureringen fra mediebureauet er derimod omfattet af reglerne på samme måde som enhver anden fakturering.
Er ATP en offentlig myndighed og skal ATPs opkrævninger sendes elektronisk?

ATP er at betragte som en offentlig myndighed. Derfor skal alle regninger til ATP være i elektronisk format.

Derimod er sagen lidt mere kompleks, når det handler om ATP's opkrævninger af bidrag:

  • ATP-, AER- og Feriebidrag er ikke omfattet af kravet om elektronisk fakturering.
  • AES-bidrag er omfattet af kravet om elektronisk fakturering.
Skal regninger fra entreprenører til bygherre eller byggerådgiver være elektroniske? I forbindelse med anlægsarbejder har mange myndigheder valgt at inddrage bygherre- eller byggerådgiver. Skal regninger, der sendes fra entreprenøren til bygherre-/byggerådgiveren være elektroniske?

Bygherre
-/byggerådgiveren modtager regningen på vegne af den offentlige myndighed. Derved har myndigheden valgt at lade rådgiveren være omfattet af sit myndighedsområde.

Rådgiveren er derfor underlagt de samme krav til elektronisk fakturering som den myndighed, vedkommende repræsenterer. Sendes regningen direkte fra entreprenøren til rådgiveren, skal regningen betragtes på samme måde, som hvis den var sendt direkte til den offentlige myndighed.

Uanset om regningen sendes til bygherre-/byggerådgiver eller sendes direkte til den offentlige myndighed - skal den altså være i elektronisk format.
Er tilskud omfattet af elektronisk fakturering?

Tilskud er et vidt begreb, der kan dække over mange former for finansielle ydelser og blive ydet af mange forskellige årsager. Som eksempler kan nævnes:

• Tilskud til afholdelse af sommerlejr for den lokale spejderafdeling.
• Tilskud til fastholdelse af svagt stillede borgere på arbejdsmarkedet.
• Tilskud til gennemførelse af kunstudstillinger:

Det er derfor væsentligt at adskille tilskud, der er "personrelaterede" fra "generelle" tilskud. Tilskud, der ydes til personer med hjemmel i

• aktiv socialpolitik
• aktiv beskæftigelsesindsats,
• social service,
• børnetilskud,
• forskudsvis udbetaling af børnebidrag,
• social pension,
• delpension,
• individuel boligstøtte samt
• dagpenge ved sygdom og fødsel

er ikke omfattet af krav om elektronisk fakturering.

Som eksempler på ovenstående kan nævnes:

• dagpenge
• kontanthjælp
• flekstilskud
• andet løntilskud

Alle øvrige tilskud er som udgangspunkt omfattet af krav om elektronisk fakturering. Er der tvivlstilfælde, må der foretages en individuel bedømmelse af hvert enkelt tilskud.

Er trafikselskaber omfattet af elektronisk fakturering? De får bevillinger fra både regioner og kommuner.

Det afhænger af, i hvilket omfang de er grundlagt efter privatretlige regler (fx som AIS) og i hvilket omfang de modtager tilskud fra bevillingslov. Fx er Arriva et trafikselskab, men er ikke omfattet.

Hvordan afregnes vægtafgift med elektronisk fakturering?

For at motorkøretøjsafgifterne kan opkræves elektronisk, er det nødvendigt, at EAN-nummer og andre relevante oplysninger bliver registreret på det enkelte køretøj.

Siden den 1. august 2005 har det været muligt at registrere disse oplysninger samtidig med, at køretøjet anmeldes til registrering på et motorkontor. Rigspolitiet har derfor lavet en særlig blanket
til dette formål. Blanketten, der er kaldt "Oplysningsskema - elektronisk fakturering", kan printes fra politiets hjemmeside www.politi.dk

Hvis forhandleren leverer denne blanket på motorkontoret i udfyldt stand, vil både den første - og efterfølgende opkrævninger blive sendt i et elektronisk format. Bliver EAN-nummer m.v. ikke oplyst ved køretøjets registrering, vil opkrævningerne blive udsendt på papir.

Skal opkrævninger fra Post Danmark, fx for brug af frankeringsmaskine, være elektroniske?

Opkrævninger fra Post Danmark til myndigheder omfatter eksempelvis anvendelse af frankeringsmaskine samt opkrævning af strafporto ved underfrankering af forsendelser.
Betaling for brug af frankeringsmaskine: Post Danmark sender en O-faktura, hvor myndigheden selv skal aflæse frankeringsmaskinens tæller og skrive beløbet på fakturaen. Dette kan imidlertid skabe problemer ved indlæsning af den elektroniske regning, da det umiddelbart ikke er muligt at ændre i faktura-totalen.

Opkrævninger i forbindelse med underfrankering af forsendelser (strafporto): Disse opkrævninger er omfattet af kravet om elektronisk fakturering og skal derfor af den modtagende myndighed håndteres på samme måde som øvrige regninger.