Spørgsmål/svar

Vi mærker stor interesse for det kommende MitID-udbud, ikke mindst fra potentielle leverandører og underleverandører, som gerne vil i gang med at forberede deres tilbud og derfor søger information. Udbudsretsligt er vi forpligtet til at sørge for, at alle potentielle leverandører har lige adgang til de samme informationer. De svar, vi kan give, skal alle have adgang til, og derfor svarer vi her på siden. Spørgsmål og kommentarer er fortsat velkomne på mitid@digst.dk.

Spørgsmål/svar til det kommende MitID-udbud:

Måske kan du også have interesse for spørgsmål/svar til de to NemLog-in-udbud.

Spørgsmål 1:

Hvornår offentliggøres MitID-udbuddet? 

Svar 1:

Projektgruppen under partnerskabet er lige på trapperne med udbudsmaterialet og ser frem til offentliggørelsen, som bliver i løbet af de næste par uger (dags dato: 21. november 2017). Al information lægges på mitid.dk, så følg med her.  

Læs forhåndsmeddelelsen på TED-databasen

Spørgsmål 2:

Vi har mange spørgsmål og/eller input til det kommende udbud. Kan vi bede om et møde?

Svar 2:

Vi er forpligtet til at behandle alle potentielle leverandører lige og sikre gennemsigtighed. Alle skal have adgang til de samme informationer. Derfor må vi takke nej til et tilbud om et møde, og vi må også afslå drøftelser pr. telefon. Kommentarer og spørgsmål er velkomne på mitid@digst.dk. Handler mailen om indholdet i det kommende udbud og processen omkring det, så svarer vi ikke på mail, men vil lægge et generelt svar ind som spørgsmål/svar her på denne side – i det omfang, vi ser os i stand til at svare. Meget specifikke spørgsmål kan vi først besvare efter offentliggørelse af udbudsmaterialet, hvor der så til gengæld bliver rig mulighed for at spørge ind og få svar. Alle spørgsmål og svar bliver anonymiseret, så det ikke fremgår, hvem henvendelsen kommer fra.

Spørgsmål 3:

Hvordan kan vi tilkendegive vores interesse for at byde på MitID-opgaven?

Svar 3:

Det skal ske ved at ansøge om at blive prækvalificeret, når udbudsmaterialet er offentliggjort.

Spørgsmål 4:

Bliver materialet på dansk eller engelsk?

Svar 4:

Udbudsmaterialet bliver på dansk, som er juridisk gældende. Det stilles også til rådighed i en version, der er oversat til engelsk. Det gælder dog ikke for den tekniske del af leverancebeskrivelsen (bilag 3), som kun vil være på engelsk. 

Spørgsmål 5:

Hvad har I af formelle krav til, hvilke leverandører der kan byde på opgaven?

Svar 5:

Udbuddet gennemføres som udbud efter forhandling. Det vil fremgå af udbudsmaterialet, hvilke udvælgelseskriterier der ligger til grund for prækvalifikationen, herunder hvordan vi vil begrænse antallet af prækvalificerede, hvis der kommer flere ansøgere end det antal, vi ønsker at prækvalificere.

Spørgsmål 6:

Er det en forudsætning for at kunne byde på opgaven, at man har deltaget i markedsdialogen?

Svar 6:

Nej, det er ikke en forudsætning. De, der bliver prækvalificeret, vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Spørgsmål 7:

I teksten på jeres hjemmeside skriver I følgende:

Det fælles udbud omhandler identifikation og autentifikation. Digitaliseringsstyrelsen udsender efterfølgende udbud af NemLog-in, som vil omfatte øvrig offentlig NemID-funktionalitet, herunder særligt den erhvervsrettede løsning.

I forhåndsmeddelelsen er rækkefølgen byttet rundt. Hvad er korrekt?

Svar 7:

Forhåndsmeddelelsen blev offentliggjort i EUT 2017/S 199-409467 den 17/10-2017. Heraf fremgår det, at den foreløbige dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse, jf. afsnit II.3) er den 31.10.2017. Denne dato er ikke korrekt.

Digitaliseringsstyrelsen har derfor tirsdag den 17. oktober 2017 fremsendt en berigtigelse af ovennævnte forhåndsmeddelelse for NemLog-in3 udvikling og forvaltning til offentliggørelse.

Af Digitaliseringsstyrelsens berigtigelse af forhåndsmeddelelsen fremgår det, at den korrekte dato for offentliggørelse af udbudsmaterialet for NemLog-in3 udvikling og forvaltning er den 22.12.2017. Berigtigelsen af den offentliggjorte forhåndsmeddelelse kan findes her 

 

Spørgsmål 8:

Er der mulighed for at få overordnet information om drift af NemLog-in, fx hvilke teknologier og servertyper det skal driftes på, så vi kan samle det rigtige hold inden udbuddet? 

Svar 8:

Spørgsmål angående teknologier og servertyper vil blive besvaret i udbudsmaterialet for de enkelte udbud, som forventes offentliggjort ultimo 2017 for MitID og Nemlogin, udvikling og forvaltning.  

Udbudsmaterialet for Nemlogin, drift, er offentliggjort

Se også forhåndsmeddelelserne for MitID og NemLog-in, udvikling og forvaltning


Spørgsmål 9: 

jeg har gennemset jeres netop udgivne præ-udbudsmateriale. Det fremgår ikke klart af dette materiale, om vilkårene for udbuddet vil tillade brokere og tjenesteudbydere at kunne generere afledte (f.eks. pseudonyme) identiteter på basis af en MitID autentifikation og efterfølgende selvstændigt at kunne foretage autentifikation af disse uden at benytte MitID. I den nuværende tjenesteudbyderaftale for NemID er dette forhindret ved paragraf 4.6:

...Certifikater fra Nets DanID må ikke bruges til at generere eller signere Certifikater for andre eller i øvrigt danne grundlag for identifikation overfor tredjemand.
NemID tjenesteudbyder er indforstået med, at Nets DanIDs ydelser ikke må videreføres eller benyttes til at gennemstille Bruger til anden tjenesteudbyder, hvorved denne får mulighed for at benytte den forudgående autentifikation foretaget med brug af OCES-Certifikater og NemID med mindre andet aftales. Aftale om gennemstilling forudsætter, at den anden tjenesteudbyder, der gennemstilles til også har indgået en NemID tjenesteudbyderaftale med Nets DanID, og at der afregnes transaktionsvederlag pr. Bruger. Ved en anden tjenesteudbyder forstås en virksomhed, institution, organisation med et CVR-nummer, der er forskelligt fra det, som denne Aftale vedrører. ...

Det vil sige at man med NemID ikke kan udnytte den nederst på side 12 i "National Standard for Identiteters Sikringsniveauer" angivne mulighed: Generelt er det tilladt at basere identifikation på autentifikation med et gyldigt eID på mindst samme sikringsniveau, såfremt de nødvendige oplysninger (personidentifikationsdata) tilvejebringes gennem denne autentifikation. eID’et behøver ikke være fra den samme udsteder. ...

[…] har tidligere fået mundtligt oplyst at et lignende forbud eller begrænsning ikke vil gælde for sådan afledt brug af MitID. Det vil sige at udgiften for en tjenesteudbyder og/eller broker til MitID løsningen udelukkende er bestemt af den direkte MitID integration og aktivitet i henhold til disse to roller. Kan I bekræfte eller redegøre for dette?

Svar 9: 

I øjeblikket er det ikke muligt at besvare det stillede spørgsmål vedr. afledte identiteter, da svaret vil afhænge af, hvordan den endelige løsning for MitID bliver implementeret.

Spørgsmål 10: 

Kan man få noget af (eller alt) materialet på engelsk? Vi kan ikke se om det er muligt i forhold til det fremsendte, vil det på sigt blive muligt at man i en eller anden form kan erstatte NemID på smartphones med en kombination af 2 faktorbeskyttelse, hvoraf den ene er fingeraftryksscanning og den anden er en selvvalgt kode?

Svar 10:

Udbudsdokumenterne for MitID vil være på dansk, bortset fra bilag 3, leverancebeskrivelsen, som vil være på engelsk. Udbudsmaterialet vil derudover blive oversat til engelsk. Den juridisk gældende version af udbudsdokumenterne vil være den danske version, bortset fra bilag 3. I øjeblikket er det ikke muligt at give yderligere oplysninger om den kommende løsning. Svaret vil afhænge af, hvordan den endelige løsning for MitID bliver implementeret. 

Spørgsmål 11: 

I would like to get an update on how the phase 2 of the Denmark National ID is progressing and I also wanted to share how the Mobile Operators in Denmark are progressing with Mobile Connect. Can you suggest who I could talk and meet with at DIGST?

Svar 11:

MitID is currently in the process of preparing the procurement procedure and the contract documents related to the tender. It is estimated that the tender will be published ultimo 2017.  It will not be possible to have individual meetings at this point to discuss the tender for MitID. An information meeting for all interested parties will be held though, once the tender has been published. Please also see the prior information notice for MitID and the memorandum regarding the future infrastructure for digital identities in Denmark. 

Spørgsmål 12: 

Vi er interesseret i at modtage yderligere materiale vedrørende det kommende MitID udbud 2017/S 199-409465. Vi forventer ikke at kunne præ-kvalificere os som hovedleverandør, men har budt ind på bl.a. tilsvarende udbud som underleverandør i flere konsortier. Vi er nysgerrige på om der er områder, hvor det giver mening for os at søge samarbejde med andre spillere der kunne tænkes at byde ind.

Svar 12:

MitID er i færd med at færdiggøre udbudsmaterialet og forberede udbudsprocessen for MitID. Udbuddet forventes offentliggjort ultimo 2017. Det er ikke muligt at præsentere yderligere information, før udbudsmaterialet for MitID offentliggøres. Følg med her på mitid.dk. Der vil blive afholdt et informationsmøde for interesserede parter, når udbuddet er offentliggjort. Se også forhåndsmeddelelsen for MitID og notat om fremtidens digitale infrastruktur 

Spørgsmål 13:

Er det muligt at modtage uddybende materiale omkring løsningen samt et estimat på, hvornår vi vil kunne forvente at tilbyde denne løsning til autentificering?

Svar 13: 

MitID er i færd med at færdiggøre udbudsmaterialet og forberede udbudsprocessen for MitID. Udbuddet forventes offentliggjort ultimo 2017. Det er ikke muligt at præsentere yderligere information, før udbudsmaterialet for MitID offentliggøres. Følg med her på mitid.dk. Der vil blive afholdt et informationsmøde for interesserede parter, når udbuddet er offentliggjort. Se også forhåndsmeddelelsen for MitID og notat om fremtidens digitale infrastruktur