National strategi for cyber- og informationssikkerhed 2015-16

27 konkrete initiativer vil bidrage til at øge informationssikkerheden og styrke beskyttelsen mod cyberangreb.

Målet er, at danske borgere og virksomheder fortsat har tillid til, at staten passer bedst muligt på deres data, og at Danmark fortsat er et sikkert land at investere og anvende digitale tjenester i.

Strategien stiller skærpede krav til de statslige myndigheders fortsatte arbejde med informationssikkerhed og vil skærpe ledelsernes bevågenhed på det store ansvar, der følger af at indsamle og anvende borgernes og virksomhedernes data. Fx skærpes kravene til efterlevelsen af den internationale sikkerhedsstandard ISO27001, og der vil blive fulgt tættere op på dette arbejde.

Hent National strategi for cyber- og informationssikkerhed (pdf)

Cybertruslen skal inddæmmes

Strategien omfatter en række tiltag, som skal styrke arbejdet med cybersikkerhed, og give myndighederne større viden om håndtering af sårbarheder.

Strategien sætter fokus på udfordringerne og skabt en klar retning for de kommende års indsats. Truslerne på cyber- og informationssikkerhedsområdet er dog en dynamisk størrelse, og der vil derfor løbende være fokus på effekten af de 27 initiativer. Strategien blev afsluttet i 2016, hvor regeringen fik forelagt afrapportering af strategien i forbindelse med dens tiltræden af kommissorium for ny cyber- og informationssikkerhedsstrategi 2017-19

Digitaliseringsstyrelsens initiativer

Digitaliseringsstyrelsen har ansvaret for at føre seks af strategiens initiativer ud i livet. Status og fremdrift fremgår neden for.

Fakta om strategien

Strategien indeholder 27 initiativer på tværs af seks indsatsområder:
  1. Professionalisering og styrket it-tilsyn 
  2. Klare krav til leverandører
  3. Styrket cybersikkerhed og mere viden på området 
  4. Robust infrastruktur i energisektoren og telesektoren
  5. Danmark som stærk international medspiller 
  6. Stærk efterforskning og klar information til borgere, virksomheder og myndigheder

Otte ministerier har bidraget til arbejdet med strategien: Forsvarsministeriet, Finansministeriet, Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og Skatteministeriet.