Afbureaukratisering skal nedbryde fagsiloer

Regelforenkling og afbureaukratisering skal bidrage til at løfte kvaliteten i den service, som borgerne modtager fra det offentlige samtidig med, at den skal sikre en effektiv opgavevaretagelse i det offentlige.

Afbureaukratisering er ikke bare at gennemgå regler

Overvældende mange og detaljerede regler avler ganske vist bureaukrati. Men for borgere og virksomheder opleves den offentlige sektor også bureaukratisk, når der ikke er sammenhæng mellem de ydelser, som det offentlige leverer.

Det kommer fx til udtryk, når de samme oplysninger skal indberettes ad flere omgange til forskellige myndigheder. Eller hvor manglende kommunikation mellem myndigheder betyder, at sager går i stå eller trækker ud.  

Fagsiloer er vigtige, men de skal sammentænkes

En specialiseret offentlig sektor med en klar opgavedeling mellem myndigheder giver mulighed for, at myndighederne kan oparbejde ekspertise inden for hver deres område, så kvaliteten af den enkelte ydelse bliver høj. Det kan imidlertid være på bekostning af den samlede service, som borgere og virksomheder oplever, når de har brug for ydelser fra forskellige dele af den offentlige sektor.

Afbureaukratisering skal ikke kun forstås som regelforenkling, men også om at gøre borgere og virksomheders møde med det offentlige så let og problemfrit som muligt. Det skaber kvalitet for brugerne, og det kan samtidig gøre den offentlige service mere effektiv. Derfor skal afbureaukratisering ikke kun interesse sig for regler, men også for samspillet mellem regler, processer og digitalisering.

Afbureaukratisering og digitalisering skal med andre ord bidrage til, at de specialiserede kompetencer hos de enkelte myndigheder i højere grad integreres og sammentænkes, så kvaliteten af den samlede service løftes.

Afbureaukratisering fra borgerens synsvinkel

Med den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2016-2020 igangsætter regeringen, KL og Danske Regioner i fællesskab en lang række initiativer, som skal skabe større sammenhæng i den offentlige service.

Initiativet om sammenhængende velfærdsforløb for borgere sætter borgerens møde med forskellige offentlige myndigheder i centrum. Målet er at sikre en bedre brugeroplevelse og større effekt af myndighedernes indsatser på områder, hvor flere forskellige myndigheder er involveret i løsningen af samme sag.

De tre velfærdsforløb, der sættes under lup er:

  • Tværsektorielle koordinerende indsatser for borgere med psykiske lidelser og et samtidigt misbrug
  • Unge ledige i et uddannelsesforløb
  • Indsættelse og udslusning fra Kriminalforsorgens institutioner

Det centrale ved tilgangen er, at borgeren er i centrum. Med initiativet gennemføres kortlægninger af borgernes kontaktpunkter med myndigheder og vej gennem systemet. Hensigten er at identificere muligheder for at tilrette lovgivning og processer bedre og at understøtte myndighedernes samarbejde med digitale løsninger.

Læs mere om initiativ 3.1 her.

Kræver samarbejde

Fagsiloer findes alle steder i den offentlige sektor. En forudsætning for at afbureaukratisering kan skabe en mere sammenhængende offentlig sektor og bedre service for borgere og virksomheder er derfor tæt samarbejde mellem alle relevante myndigheder og på tværs af sektorer.