Regelforenkling og afbureaukratisering

Digitaliseringsstyrelsen har ansvaret for arbejdet med regelforenkling og afbureaukratisering som en del af Finansministeriets samlede indsats for modernisering af den offentlige sektor.

Det indebærer blandt andet udarbejdelse af analyser, koordinering og deltagelse i relevante arbejds- og styregrupper. Arbejdet retter sig mod hele den offentlige sektor og dermed også mod kommunerne og regionerne. Konkret følger arbejdet primært en række faste spor.

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

De fællesoffentlige digitaliseringsstrategier er et centralt spor, hvor regelforenkling og afbureaukratiseringsindsatsen løftes. Det gælder både de tidligere strategier og den seneste, der løber fra 2016 til 2020. I den nuværende strategi vedrører det særligt initiativerne Sammenhængende velfærdsforløb for borgerne, Klare juridiske rammer for digital forvaltning og Korrekte udbetalinger og bedre borgerdata samt Sammenhængende digitale brugerrejser.

Læs mere om de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier her

Økonomiaftaler med kommunerne og regionerne

I de årlige økonomiaftaler med kommunerne og regionerne er digitalisering, afbureaukratisering og regelforenkling de seneste år indgået som et fast element. Her aftales både overordnede indsatser og indsatser, der retter sig mod konkrete lovgivninger.

Digitalisering af kontanthjælpen, frikommuneforsøg og analyse af mulighederne for samling af planer for borgere på social-, beskæftigelses- og integrationsområdet er eksempler på initiativer fra økonomiaftalerne, der skal gennemføres i den kommende tid.

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2017 er der desuden enighed om at etablere et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram, hvor digitalisering og digitale velfærdsløsninger samt regelforenkling og afbureaukratisering er to ud af fem spor i arbejdet. Programmet har en målsætning på i alt 1 mia. kr. årligt fra 2018.

Arbejdet med regelforenkling og afbureaukratisering varetages primært i Kontor for Analyse og Policyudvikling samt Kontor for Tværgående Projekter. 

Læs mere om kontorene her.