Landsdækkende udbredelse af telemedicin til borgere med KOL

I februar 2016 blev den landsdækkende udbredelse af telemedicin til borgere med KOL skudt i gang. Kommuner, regioner og stat står over for en omfattende opgave, der kræver, at organisering, data, logistik og patientuddannelse går op i en højere enhed.

Telemedicin til borgere med KOL betyder, at borgerne kan foretage måling af fx blodtryk, vægt og iltmætning, i eget hjem. Sundhedsfagligt personale i kommunen følger op og sørger for hurtig indsats, hvis målinger viser en forværring i borgerens tilstand. Herved kan akutte indlæggelser undgås. 

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i efteråret 2015 en aftale om, at telemedicin skal være et tilbud til alle relevante borgere med KOL over hele landet med udgangen af 2019. Gode erfaringer fra to telemedicinske storskalaprojekter, TeleCare Nord og Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH), har banet vejen for den politiske aftale. 

Gode erfaringer med telemedicin

Erfaringer fra især TeleCare Nord viser, at telemedicinsk hjemmemonitorering har en positiv effekt på livskvaliteten for borgere med KOL. Borgeren oplever øget tryghed, frihed og bliver i stand til selv at handle på forværringer i sygdomstilstanden.

Forværringer i borgerens tilstand opdages tidligere og dermed undgås akutte indlæggelser, som er både belastende og udmattende for den enkelte og omkostningsfulde for samfundet.

Læs mere om erfaringerne fra TeleCare Nord

Organisering af udbredelsen

Den landsdækkende udbredelse er organiseret i fem landsdelsprogrammer – et for hver region med tilhørende kommuner. Hvert landsdelsprogram får ansvar for at udbrede telemedicin til borgere med KOL i den enkelte landsdel.

Landsdelsprogrammerne står i spidsen for at ændre den nuværende opgavevaretagelse og udvikle nye arbejdsgange samt samarbejdsformer. Blandt andet skal der udarbejdes en konkret opgave- og ansvarsfordeling mellem kommunen, sygehuset og borgerens egen læge.

Læs mere om hvordan udbredelsen er organiseret

Styr på data, teknik og logistik

Der er en række forudsætninger, som er afgørende for en succesfuld udbredelse af telemedicin. Blandt andet skal den nationale it-infrastruktur være klar, så data gnidningsfrit overføres fra patient til relevant sundhedsfagligt personale. Samtidig skal der etableres løsninger for, hvem og hvordan der skal leveres udstyr og teknisk service til borgerne.

Læs mere om forudsætningsprojekterne

Fællesoffentlig styregruppe samler trådene

Arbejdet med at sikre forudsætningerne for landsdækkende udbredelse og udbredelse på tværs af landsdelene forankres i en fællesoffentlig porteføljestyregruppe. Styregruppen følger op på fremdriften og understøtter videndeling på tværs af landet. Til at understøtte dette arbejde er der etableret et fællesoffentligt porteføljesekretariat i Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere om den fællesoffentlige porteføljestyregruppe

Der er fra 2016 afsat i alt 47 mio. kr. på Finansloven til at hjælpe udbredelsen på vej.

Læs mere om finansieringen af den landsdækkende udbredelse