Strategiske målsætninger og milepæle

Strategiske målsætninger og milepæle frem mod 2019 skal sikre fremdrift i udbredelsen af telemedicin til borgere med KOL.

For at sikre gennemsigtighed om resultater og fremdrift i udbredelsen af telemedicin til borgere med KOL skal der løbende følges op på udbredelsen ud fra en række strategiske målsætninger og milepæle. 

Det tre overordnede strategiske målsætninger for udbredelsen er som følger:

 • Borgere med KOL, som modtager telemedicinsk behandling, oplever med telemedicinsk behandling færre indlæggelser og færre ambulatoriebesøg.
 • Borgere med KOL, som modtager telemedicinsk behandling, skal opleve øget behandlingskvalitet, mere fleksibilitet og tryghed i hverdagen samt øget sygdomsmestring.
 • Det skal være nemt for borgere med KOL, som modtager telemedicinsk behandling, og relevante medarbejdere at anvende de telemedicinske løsninger.

De strategiske målsætninger er operationaliseret i en række indikatorer for gevinster, som der løbende følges op på i udbredelsesfasen.

Milepæle for fremdrift

Der er opstillet milepæle for landsdelsprogrammerne og forudsætningsprojekterne, så der kan følges op på fremdriften i udbredelsen:

Milepæle for fremdrift i forudsætningsprojekter

Afklaringsfase

 • Milepæl 1: Udarbejdelse af projektbeskrivelser for fællesoffentlige forudsætningsprojekter, projekt vedr. OpenTele, integration til EPJ samt projekt  vedr. service- og logistikfunktioner.
  Afsluttet: 8. december 2016
 • Milepæl 2: Enighed  i porteføljestyregruppen om indikatorer for gevinster, som udarbejdes af det fællesoffentlige porteføljesekretariatet i samarbejde med de fem landsdelsprogrammer. 
  Afsluttet: 8. december 2016

 • Milepæl 3: Ny business case udarbejdet. 
  Afsluttet: 3. marts 2017
 • Milepæl 4: Driftsmodning af NSP til teknologimodenhedsniveau 7, TRL7 (klar til pilottest), i fællesoffentligt forudsætningsprojekt under NSI. 
  Afsluttet: 8.marts 2017
 • Milepæl 5: Driftsmodning af KIH-databasen til teknologimodenhedsniveau 7, TRL 7 (klar til pilottest), i fællesoffentligt forudsætningsprojekt under MedCom.
  Afsluttet: 8.marts 201
 • Milepæl 6: Udarbejdelse af nationale sundhedsfaglige retningslinjer for telemedicinsk behandling af borgere med KOL i forudsætningsprojekt under Sundhedsstyrelsen.
  Afsluttet: 8.december 2016
 • Milepæl 7: NSP og KIH-databasen driftsmodnet til teknologimodenhedsniveau 8, TRL 8, så infrastruktur er driftsklar (pilotafprøvninger gennemføres i samarbejde med en region, X kommuner, X lægepraksis og de respektive it-leverandører).
  Deadline: Ultimo 2017
 • Milepæl 8: MedCom klar til at oplære samt teste og certificere alle relevante IT leverandører.
  Deadline: 31. januar 2017
 • Milepæl 9: Modning af OpenTele afsluttet.
  Afsluttet: 8.marts 2017

Milepæle for fremdrift i landsdelsprogrammerne


Afklaringsfase
 • Milepæl 1: Etablering af styregruppe for landsdelsprogram, herunder udpegning af projektleder samt evt. etablering af et sekretariat for styregruppe.
 • Milepæl 2: Landsdelsprogrammerne skal udarbejde en projekt- og implementeringsplan, hvor væsentlige milepæle fremgår og de væsentligste opgaver indgår, herunder fx vedr. finansiering, ressourcer, opgavefordeling, uddannelsesprogrammer for borgere og medarbejdere samt milepæle for teknisk og organisatorisk implementering.
 • Milepæl 3: Kommuner og regioner har indgået aftale med it-leverandør om test og certificering af integrationer op mod de lokale systemer i hvert. landsdelsprogram.
 • Milepæl 4: Aftaler mellem region og kommuner indgået for hvert landsdelsprogram i regi af Sundhedsaftalerne, herunder aftaler om organisering af. behandling.
 • Milepæl 4.1: Behandlingstilbud om telemedicin inden for landsdelen er fastlagt.
 • Milepæl 4.2: Alle relevante aftaler vedr. det telemedicinske tilbud til borgere med KOL er indgået mellem region og kommuner (i regi af sundhedsaftalerne).
 • Milepæl 5: Praksisplaner og underliggende aftaler mellem region og almen praksis i hvert landsdelsprogram vedr. ansvarsplacering og bindende aftale om tovholderrolle, identifikation af patient, henvisning, opfølgning på måledata mv.
 • Milepæl 5.1: Praksisplaner og relevante underliggende aftaler mellem region og almen praksis er indgået.
 • Milepæl 5.2: Alle bindende aftaler om tovholderrolle, identifikation af patient, henvisning og opfølgning på måledata, er udarbejdet.
 • Milepæl 6: Etablering af lokale løsninger logistik- og servicefunktioner i hvert landsdelsprogram.
 • Milepæl 7: Lokal telemedicinsk løsning indkøbt og klar til drift i hvert landsdelsprogram.
 • Milepæl 7.1: Alt udstyr - hardware såvel som software - til lokal telemedicinsk løsning er indkøbt.
 • Milepæl 8: Instrukser og retningslinjer til den konkrete opgave- og ansvarsfordeling udarbejdet i hvert landsdelsprogram. 
 • Milepæl 9: Koncept for opkvalificering og kompetenceudvikling af kommunale medarbejdere i samarbejde med medarbejdere fra hospitalsregi og de første uddannelsesforløb gennemført i hvert landsdelsprogram.
 • Milepæl 9.1: Koncept for opkvalificering og kompetenceudvikling er udarbejdet evt. med relevant personale i hospitalsregi.
 • Milepæl 9.2: De første uddannelsesforløb med relevante kommunale medarbejdere er gennemført.
 • Milepæl 10: Koncept for uddannelse af borgere udarbejdet i hvert landsdelsprogram.
 • Milepæl 11: Kommuner og regioner i hvert landsdelsprogram har bestilt godkendte snitflader til lokal levering i form af opdatering af it-system og aftalt dato for ibrugtagning, der harmonerer med lokale implementeringsplaner.
 • Milepæl 11.1: Alle godkendte snitflader til opdatering af it-systemer til lokal levering, er bestilt.
 • Milepæl 11.2: Alle relevante datoer for ibrugtagning, der harmonerer med de lokale implementeringsplaner, er aftalt.
Udbredelsesfase 
 • Milepæl 12: 30 pct. af relevante borgere er inkluderet i hvert landsdelsprogram.
 • Milepæl 13: 60 pct. af relevante borgere er inkluderet i hvert landsdelsprogram.
 • Milepæl 14: Mindst 95 pct. af relevante borgere er inkluderet i hvert landsdelsprogram.
Note: *) Porteføljestyregruppen skal i 2016 fastsætte procentandele for udbredelsesfasens milepæle og skal inden udgangen af 2016 overveje behovet for yderligere relevante milepæle.  Deadlines fastsættes lokalt og varierer blandt landsdelsprogrammerne.

Læs fremdriftsmonitoreringen for de enkelte landsdelsprogrammer her