Foranalyse i forbindelse med fælles brugerportal for folkeskolen

Siden vedtagelse af den fællesoffentlige strategi for digital velfærd i efteråret 2013 har Undervisningsministeriet, KL, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Økonomi- og Indenrigsministeriet samt Digitaliseringsstyrelsen arbejdet på at realisere initiativ 6.1. i Strategi for digital velfærd om en fælles brugerportal for folkeskolen. Første skridt i denne realisering er en foranalyse vedrørende brugerbehov og markedsvurdering, som Rambøll Management Group og Implement Consulting Group har gennemført for parterne.

Læs foranalysen (pdf)

Foranalysen har belyst brugerbehov samt identificeret, hvilke af disse behov en fremtidig brugerportal med fordel kan dække.

Foranalysen har endvidere vurderet markedets modenhed – på kort og på længere sigt – i forhold til at kunne levere løsninger, der dækker de funktioner, der er identificeret som en del af brugerbehovsanalysen. Markedsvurderingen vurderer endvidere, hvordan det er mest oplagt for den offentlige sektor at tilvejebringe disse funktioner.

På baggrund heraf er der i analysen optegnet et diskussionsoplæg for en række scenarier for fremtidige brugerportalsløsninger.

Initiativets parter har på baggrund af rapporten fastlagt et koncept for brugerportalsinitiativet.

Læs notat om koncept (pdf) 

Parterne har på denne baggrund i Aftale om Kommunernes økonomi for 2015 indgået en aftale om brugerportalsinitiativet for folkeskolen fra skoleåret 2016/17. Løsningen etableres som fællesoffentlig it-infrastruktur, hvortil kommunerne kan indkøbe og tilkoble digitale løsninger, der kan understøtte kommunikation, læring og trivsel i skolen.

Læs aftalen

Det er endvidere hensigten, at det skal være muligt for kommunerne at tilkoble kommunikationsløsninger på dagtilbudsområdet fra skoleåret 2016/2017, så familierne oplever, at der er én indgang til kommunikation om børnene i både skole og dagtilbud.

Der er endnu ikke indgået aftale om den samlede økonomi for den fremtidige brugerportalsløsning. Parterne arbejder videre med en uddybning af løsningen og økonomi herfor frem til efteråret 2014.