Afrapportering af analyse om bedre deling af digitale læremidler

Deloitte har i perioden maj til november 2015 gennemført en analyse med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Kulturministeriet, KL og Digitaliseringsstyrelsen som opdragsgivere. Analysen skulle sætte fokus på, hvordan der kan skabes bedre rammer og vilkår for produktion og deling af digitale læringsforløb i folkeskolen.

Analysen er udarbejdet i regi af initiativ 6.3 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, som skal afdække, hvordan det bliver nemmere for skoler, lærere og elever at anvende og dele digitale læremidler og undervisningsforløb.

Afrapporteringen viser en række barrierer for bedre deling og præsenterer et katalog af mulige løsningsmodeller, der kan imødekomme udfordringerne. Der er i alt identificeret 14 barrierer, der fordeler sig på fire kategorier:

  1. Forretnings- og indkøbsmodeller
  2. Kultur og organisering
  3. Ophavsret
  4. Teknik og platforme

Derudover undersøges læreruddannelsens bidrag til bedre deling selvstændigt.

Med udgangspunkt i de identificerede barrierer opstiller Deloitte 11 løsningsforslag, der kan imødekomme de kortlagte barrierer. Løsningsforslagene spænder over en række områder fra ”Ændring af prisstruktur” og ”Aftale om beskyttet materiale” til ”Øget ledelsesfokus” og ”Kompetenceudvikling”.

Analysens resultater vil indgå i den videre indsats under Styregruppen for it i folkeskolen.

Læs afrapporteringen om digitale læremidler her (pdf)