Analyse af udvalgte pro-forløb med henblik på modning

Der er i perioden november 2016 til maj 2017 udarbejdet en analyse af to tværsektorielle og to kommunale PRO-forløb.

Analysens resultater og konklusioner skal bidrage til det videre arbejde i Den nationale styregruppe for patientrapporterede oplysninger, der tæller repræsentanter fra Sundheds- og Ældreministeriet, en række styrelser samt KL, Danske Regioner og Danske Patienter.

Formålet med analysen og undersøgte borgerforløb

Analysen bidrager med konkrete forslag til, hvordan anvendelsen af PRO kan modnes på nogle af de områder i sundhedsvæsenet, hvor der endnu ikke er gjort omfattende og systematiske erfaringer med brug af PRO.

Analysens bidrag til dette modningsarbejde tager afsæt i en række udvalgte borgerforløb:

  • Tværsektoriel brug af PRO til behandling og kontrol af astmapatienter
  • Tværsektoriel brug af PRO til screening for angst og depression i forbindelse med hjertekarsygdomme
  • Brug af PRO til tidlig opsporing af begyndende sygdomstegn i hjemmeplejen
  • Brug af PRO til effektmåling af kommunale træningsindsatser.

Forskel i modenhed på tværs af sektorer
Analysen viser, at modenheden i anvendelsen af PRO i individuelle borgerforløb varierer på tværs af sundhedsvæsnets sektorer. Størstedelen af de identificerede borgerforløb er forankret på sygehusene, mens der i et mindre omfang er identificeret forløb i den kommunale sektor, almen praksis samt borgerforløb med tværsektoriel brug af PRO. Borgerforløb forankret på sygehusene har generelt et højere modenhedsniveau end de borgerforløb, der er forankret i andre sektorer, eller som går på tværs af sektorer.

Behov for at igangsætte modningsaktiviteter
Analysen viser derudover, at der er behov for en målrettet indsats for at modne anvendelsen af PRO på det kommunale område og i tværsektorielle forløb. Det er en væsentlig iagttagelse, at modenheden i alle de fire undersøgte forløb er begrænset, og at der derfor er behov for at igangsætte en række aktiviteter, der kan bidrage til en mere systematisk opbygning af erfaringer samt til at adressere problemstillinger og barrierer af mere generel karakter.

PRO skal give mening for borgere og medarbejdere
En anden væsentlig konklusion er, at succesfuld anvendelse af PRO kræver, at borgeren oplever det som et meningsfuldt redskab til indsigt, inddragelse og fokus i behandlingssituationen. Det er afgørende for borgerens engagement, at det sundhedsfaglige personale aktivt demonstrerer, at de tager udgangspunkt i PRO-data i mødet med borgerne. Desuden er det erfaringen, at systematisk anvendelse af PRO efterfulgt af opfølgning med relevant sundhedsfagligt personale øger borgers medindflydelse på eget behandlingsforløb.

Det konkluderes derudover, at succesfuld anvendelse af PRO kræver, at medarbejderne opfatter PRO som tæt knyttet til deres kerneopgaver og daglige processer.

Mulige økonomiske og behandlingsmæssige gevinster
Slutteligt viser analysen, at de fire udvalgte borgerforløb forventes at have

behandlingsmæssige og økonomiske potentialer ved en systematisk brug af PRO på de pågældende områder, men at dette skal afdækkes nærmere i takt med, at der høstes flere erfaringer.