Ny GOLD-klassifikation for borgere med KOL og dennes betydning for den genberegnede business case.

Den genberegnede business case opererer med GOLD-klassifikationen 1-4, hvor borgeren klassificeres efter lungefunktion.

Efter den genberegnede business case er udarbejdet, er der kommet en ny klassifikation for borgere med KOL, hvor borgerne klassificeres i kategorierne GOLD A-D afhængigt af risiko (fx antal indlæggelser det seneste år) og symptomer (fx CAT-score). Den genberegnede business case opererer derfor med de gamle GOLD-kategorier (GOLD 1-4) og ikke de nye GOLD-kategorier (GOLD A-D).

Der er sideløbende med business casen udarbejdet sundhedsfaglige anbefalinger om, hvilke borgere det vil være gavnligt at tilbyde telemedicinsk hjemmemonitorering. Med afsæt i den nye GOLD-klassifikation anbefaler de sundhedsfaglige anbefalinger, at telemedicinsk hjemmemonitorering tilbydes alle borgere i den nye GOLD-gruppe D og ikke gruppe 3 og 4 efter den gamle GOLD-klassifikation, som business casen er baseret på.

Dette betyder, at der i praksis vil være færre borgere som tilbydes telemedicinsk hjemmemonitorering, end det er beregnet i business casen, da der er færre borgere i den nye GOLD D-gruppe end i de gamle GOLD-grupper 3 og 4. GOLD-gruppe D udgør forventeligt 56 pct. af den gamle GOLD-gruppe 3 og 4.

Der er gennemført en perspektiverende beregning i business casen for at belyse de økonomiske effekter af denne ændring i målgruppen. Den perspektiverende beregning viser et akkumuleret nettopotentiale over fem år på mellem 141 og 619 mio. kr. Det årlige nettopotentiale ved fuld indfasning ligger mellem 94 mio. kr. og 240 mio. kr. Spændet udtrykker to scenarier, der tilsammen skitserer de mulige konsekvenser af den foretagne justering af målgruppen. Scenarium 1 antager, at effekten pr. borger med GOLD D som minimum er den samme, som for borgere med GOLD 3 og 4. Scenarium 2 antager, at det er borgere med GOLD D, der opnår alle de gavnlige effekter observeret i TeleCare Nord og dermed ’driver’ hele potentialesiden i den opstillede business case.

Den perspektiverende beregning er behæftet med stor usikkerhed, da data fra TeleCare Nord ikke kan opdeles efter den nye klassifikation, idet forskningspro-jektet blev igangsat længe før den nye klassifikation blev taget i brug. Derudover er det et hensyn, at business casen for at sikre validitet skal bero på faktisk data fra TeleCare Nord-projektet, og ikke på antagelsesbaserede inputparametre.

Det er af den årsag ikke muligt at indarbejde den nye GOLD-klassifikation i business casen. Business casen beregnes således gruppe 3 og 4 efter den gamle klassifikation og ikke på gruppe D efter den nye klassifikation.

Læs den genberegnede business case for landsdækkende udbredelse af borgere med KOL til højre.