Hjemmemonitorering for KOL-patienter

I perioden 2012-2015 har storskalaprojektet TeleCare Nord tilbudt telemedicinsk hjemmemonitorering til 1.124 nordjyske patienter med KOL. Erfaringerne fra projektet har dannet grundlag for landsdækkende udbredelse af telemedicin til borgere med KOL.

Som en del af TeleCare Nord-projektet har Region Nordjylland for første gang i Danmark indført hjemmemonitorering i den daglige drift i hele regionen. Projektet har haft til formål at generere vigtig ny viden om telemedicin i drift i stor skala, hvilket har dannet grundlag for den landsdækkende udbredelse af telemedicin til borgere med KOL.

Læs om den landsdækkende udbredelse af telemedicin til borgere med KOL

Viden om helbred involverer patienten

KOL-patienter har ofte kontakt til mange aktører på tværs af sundhedsvæsenet og den kommunale hjemmepleje i forbindelse med deres behandling og rehabilitering. I TeleCare Nord-projektet har patienterne fået it-udstyr med hjem, så de selv kan foretage målinger og følge op på deres helbredsmæssige udvikling. Hjemmemonitoreringen har haft til formål at understøtte pleje, behandling og aktiv patientinvolvering.

De informationer, som patienterne registrerer, bliver opsamlet i en fælles database, som alle relevante sundhedsprofessionelle aktører på sygehuset, hos den praktiserende læge og i kommunen har adgang til på forskellig vis. I projektet har kommunale medarbejdere i enten hjemmeplejen eller hjemmesygeplejen haft ansvar for at tjekke data ugentligt og vejledt patienten i forhold til behandling, hvis data indikerede en forværring, herunder om behovet for besøg hos den praktiserende læge.

Økonomiske besparelser og større livskvalitet

TeleCare Nord blev gennemført med et blokrandomiseret forskningsdesign, hvor projektdeltagerne blev fordelt gennem lodtrækning i en inklusions- og kontrolgruppe. Sideløbende med hovedevalueringen af projektet har fire ph.d-studerende været tilknyttet TeleCare Nord for at bidrage til det samlede evalueringsgrundlag inden for sundhedsøkonomi, brugervenlighed, organisatorisk implementering og health literacy.

TeleCare Nord-projektet blev afsluttet i juni 2015, og den økonomiske evaluering af projektet viser, at besparelsen for patienter med svær KOL er 7.000 kr. pr. patient om året. Dette knytter sig til hospitalsindlæggelser og et mindre forbrug i primærsektoren. Omvendt vil den telemedicinske løsning til borgere med mild, moderat og meget svær KOL være forbundet med ekstraomkostninger i varierende grad.

Telemedicin til patienter med KOL skal derfor målrettes, hvis man både vil opnå en sundhedsøkonomisk gevinst og en effekt i kvalitetsjusterede leveår.

Af kvalitetsmæssige gevinster peger evalueringen på, at KOL-patienterne i projektet har oplevet en større livskvalitet og tryghed som følge af øget viden og mestring af egen sygdom.

Læs mere om projektets resultater (pdf) 

Erfaringerne fra TeleCare Nord har bidraget til at kvalificere beslutningen om at udbrede telemedicin til borgere med KOL i hele landet inden 2020.

Region Nordjylland er gået i drift med at tilbyde telemedicin til borgere med KOL.

Storskalaprojektet TeleCare Nord blev igangsat i 1. januar 2012 og afsluttedes 30. juni 2015.