Telemedicin til gravide med komplikationer giver mere tryghed og færre sygehusindlæggelser

Anvendelsen af telemedicin til gravide med komplikationer er blevet afprøvet på Aarhus Universitetshospital.

Med afsæt i erfaringer fra Aarhus Universitetshospital er der foretaget en analyse og evaluering af både de kvalitative og økonomiske effekter ved landsdækkende udbredelse af telemedicin til gravide med komplikationer. Gravide med komplikationer dækker blandt andet af gravide med for tidlig vandafgang før 37. graviditetsuge og gravide med kompliceret blodtryksforhøjelse. Analysen har haft til formål at sikre et solidt grundlag for en aftale om landsdækkende udbredelse af telemedicin. 

Stor tilfredshed blandt gravide med den telemedicinske hjemmemonitorering

Evalueringen viser, at gravide med komplikationer er tilfredse med den telemedicinske løsning, da den både bidrager til større tryghed og mere fleksibilitet i forløbet. De gravide gøres i højere grad i stand til at tolke og handle på signaler, som følge af den større involvering i eget forløb, og derudover får de mere tid til dagligdagsaktiviteter og familieliv.

Det kliniske personale ser positivt på løsningen

Både sygeplejersker, jordemødre og læger har positive erfaringer med brugen af telemedicinsk hjemmemonitorering til gravide med komplikationer. De giver udtryk for, at de ved hjælp af telemedicinsk hjemmemonitorering kan levere den samme eller bedre kvalitet til de gravide, der er egnet til denne behandlingsform, når man sammenligner med et forløb baseret på indlæggelse og/eller fysisk fremmøde.

Positiv business case med 18 mio. kr. over 5 år

Den opstillede business case for landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til gravide med komplikationer giver samlet set et mindre akkumuleret nettopotentiale over fem år på 18 mio. kr.

Gravide med komplikationer er en heterogen gruppe med stor variation i behandlingsbehov, helbredsmæssige risici og behandlingsmetoder. Det betyder en stor variation i de økonomiske potentialer for de enkelte målgrupper. Det største økonomiske potentiale findes hos de gravide, som kan erstatte indlæggelsesdage med telemedicinsk hjemmemonitorering over kortere eller længere perioder. Nedbringelsen af antallet af indlæggelsesdage for udvalgte grupper af gravide med komplikationer vil bidrage til at frigøre kapacitet på sygehusene til andre patienter. 

Business casen er beregnet over en udbredelse af den allerede implementerede telemedicinske hjemmemonitorering af gravide med komplikationer fra Aarhus Universitetshospital til hele landet, herunder med afsæt i de målgrupper, som Aarhus Universitetshospital allerede har gjort sig erfaringer med. 

Evalueringsrapporten og implementeringsanbefalingerne kan findes i boksen til højre.