Foreløbig business case for national udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering

Foreløbig business case for national udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL samt business case for øvrige diagnosegrupper.

Som led i initiativ 1.1c Udbredelse af telemedicin på relevante områder i Strategi for Digital Velfærd er der blevet udarbejdet en foreløbig business case for national udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Business casen har indgået i beslutningsgrundlaget for aftalen om landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL, som Regeringen, KL og Danske Regioner indgik ved aftalerne om kommuners og regioners økonomi for 2016. 

Læs mere om aftalen om landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL.

Desuden er der i forbindelse med initiativ 1.1c udarbejdet en business case for national udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til øvrige diagnosegrupper.

Foreløbig business case for national udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL

Business casen baserer sig primært på data fra storskalaprojektet TeleCare Nord (TCN). I forbindelse med projektet er borgere med KOL blevet tilbudt selv at varetage måling af vitale værdier som blodtryk, vægt og iltmætning i eget hjem. Sundhedsfagligt personale i kommunen har fulgt op og sørget for hurtig indsats, hvis borgerens tilstand var i forværring.

Der er i den opstillede business case identificeret en række væsentlige kvalitative gevinster ved brug af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Det handler blandt andet om øget viden om og kompetencer til egenomsorg samt øget livskvalitet og tryghed.  

Der er relativt store økonomiske gevinster (primært færre akutte indlæggelser) såvel som omkostninger (primært udstyr og monitorering af borgeres data) forbundet med indførsel af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Business casens beregninger viser, at det akkumulerede nettopotentiale på landsplan er negativt med 28 mio. kr. over fem år, mens det årlige nettopotentiale ved fuld indfasning af business casen er på 1,5 mio. kr. på landsplan.

Arbejdet med business casen indikerer imidlertid, at potentialet kan være væsentligt højere, hvis der i forbindelse med en national udbredelse arbejdes systematisk med at optimere en række aspekter af den telemedicinske hjemmemonitorering i takt med, at der høstes yderligere erfaringer. Business casen opstiller en række perspektiverende scenarier, som alle på sigt forventes at kunne påvirke det samlede bruttopotentiale positivt, heriblandt differentiering af borgernes telemedicinske udstyr, en mere præcis visitation, øget egen-opfølgning på data og en mere hensigtsmæssig organisering af indsatsen. 

Business case for national udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til øvrige diagnosegrupper 

Der er udarbejdet en business case for national udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til øvrige diagnosegrupper som input til det videre arbejde med telemedicinsk hjemmemonitorering. Business casen omhandler borgere med inflammatoriske tarmsygdomme og for gravide med komplikationer. Business casen er baseret på data fra Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH). For inflammatoriske tarmsygdomme er det akkumulerede nettopotentiale negativt med 67 mio. kr. over fem år, mens det for gravide med komplikationer er negativt med 11 mio. kr., dog med væsentlige forskelle på tværs af tre delgrupper (gravide med for tidlig vandafgang, gravide med risiko for svangerskabsforgiftning og gravide med diabetes). På tværs af alle diagnosegrupper identificerer rapporten væsentlige kvalitative gevinster. 

Usikkerhed i business cases 

Resultaterne i de opstillede business cases er forbundet med usikkerhed, og det samlede potentiale kan derfor vise sig at være større eller mindre end estimeret. I business casen for borgere med KOL har der vist sig en betydelig usikkerhed ved at beregne ud fra data på aggregeret sumniveau, hvorfor en dyberegående analyse med data på individniveau vil kunne kvalificere den opstillede business case. Med data fra TeleCare Nords igangværende forskningsprojekt vil det blandt andet være muligt at opdele borgere i subgrupper, så telemedicin kan målrettes de grupper, hvor effekten er størst. Det er derfor planlagt at beregne en ny business case for landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL primo 2016, når det igangværende forskningsprojekt er afsluttet.

Læs 'Business case for national udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL' her (pdf)

Læs 'Business case for national udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med øvrige diagnoser' her (pdf)