Analyse af patientrapporterede oplysninger

Som et led i initiativ 2.2 i Strategi for digital velfærd er der udarbejdet en analyse af digitale spørgeskemaer i sundhedsvæsenet, også kaldet patientrapporterede oplysninger (PRO). Analysen har kortlagt økonomiske og kvalitetsmæssige potentialer ved systematisk PRO.

Patientrapporterede oplysninger indebærer, at patienter udfylder spørgeskemaer i hjemmet om egen sygdomstilstand forud for en planlagt konsultation på sygehuset. Analysen baserer sig primært på erfaringer, der er gjort i regi af Ambuflex-projekterne i Region Midtjylland samt en gennemgang af eksisterende nationale og internationale studier vedrørende PRO.

De kvalitative effekter

PRO sikrer, at patienter bliver aktive medspillere i egen behandling gennem øget inddragelse. Det giver patienten mere indflydelse på eget behandlingsforløb og forbedrer dialogen mellem læge og patient. Samtidig giver PRO patient og behandler en bedre forståelse af, hvad patientens udgangspunkt er for at have medansvar for egen behandling. Spørgeskemaerne kan desuden medføre mere målrettede konsultationer, da lægen ud fra patientens besvarelse hurtigere kan fokusere på de væsentligste forhold i patientens sygdomsbillede.

Det økonomiske potentiale

Analysen har opstillet en business case for national udbredelse af PRO til seks udvalgte behandlingsområder, som er positiv med 84 mio. kr. over fem år. Det økonomiske potentiale skyldes en reduktion i antallet af fysiske konsultationer, besparelser på udgifter til transport af patienter samt et reduceret medicinspild. Analysen vurderer, at der ikke er nogle afgørende teknologiske eller organisatoriske barrierer for at igangsætte en national udbredelse af PRO. Potentialet ved PRO vurderes desuden at være højere, hvis en systematisk anvendelse udbredes til flere sektorer i sundhedsvæsenet.

Aftale om landsdækkende udbredelse

Regeringen og Danske Regioner er enige om at udbrede de gode erfaringer med PRO til hele landet fra 2016 til 2019. Udbredelsen finder sted på tre behandlingsområder: epilepsi, prostatakræft og kemobehandling.