Videre analyser af datadelingsbehov på socialområdet

Som led i initiativ 4.4 i regi af Strategi for digital velfærd udarbejdede Deloitte Consulting i juni 2014 foranalysen ”Datadelingsbehov i sagsbehandlingen på socialområdet - kortlægning og foranalyse.”  (pdf)

I forlængelse heraf har KL på baggrund af foranalysen kvalificeret udfordringerne yderligere gennem en forretningsarkitekturanalyse. På baggrund af bl.a. den analyse har Deloitte Consulting beregnet en business case for øget datadeling på socialområdet.

Fire anbefalinger fra KL’s forretningsarkitekturanalyse

KL’s forretningsarkitekturanalyse har fire anbefalinger til at kvalificere datadelingen på socialområdet:

  • At der tilvejebringes applikationer, der skaber overblik og med digitalt samtykke kan understøtte et tværfagligt samarbejde mellem offentlige aktører
  • At der mellem kommuner og leverandører udvikles løsningselementer med udgangspunkt i en overordnet løsningsmodel med fokuspunkterne service, integration og reference til at kunne dele data
  • At der igangsættes et arbejde med at standardisere og klassificere domænefaglige begreber på tværs af sundhed-, arbejdsmarked-, skole- og socialområdet
  • At der igangsættes pilotprojekter i udvalgte kommuner, hvor applikationerne og arkitekturen testes med henblik på at indsamle erfaringer og udbrede løsningerne

Læs rapporten ”Forretningsarkitekturanalyse - på vej mod bedre sammenhæng, samarbejde og datadeling”  (pdf)

Business case for øget datadeling på socialområdet er positiv 

Business casens samlede resultat viser, at der i perioden 2016-2029 er en positiv nettonutidsværdi på cirka 762 mio. kr. ved implementering af øget datadeling på socialområdet.

Business casen baserer sig på samlede projektudgifter på cirka 96 mio. kr., årlige it-drifts- og it-vedligeholdsudgifter på cirka 77 mio. kr. og reducerede bruttopersonaleudgifter i kommunerne på knap 1.265 mio. kr. En række af business casens forudsætninger og antagelser er behæftet med usikkerhed.

Læs rapporten ”Business case for øget datadeling på socialområdet” (pdf)

Resultaterne vil indgå i det videre arbejde med datadeling på socialområdet i regi af den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, hvor det forventes at data fortsat vil være i fokus.