Rapport om erfaringerne med smarthometeknologi

Digitaliseringsstyrelsen har i samarbejde med KL, Social- og Integrationsministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet udpeget en række konkrete velfærdsteknologiske indsatser på det sociale område, heriblandt smarthometeknologi, til nærmere analyse med henblik på implementering. Som følge heraf har Socialstyrelsen derfor udarbejdet en rapport, der afdækker udbredelsen af smarthometeknologi i Danmark og indsamler internationale erfaringer og perspektiver. Rapporten undersøger de erfaringer, der er høstet i forhold til både kvalitative og kvantitative gevinster samt de udfordringer, som implementeringen har mødt til dato.

Sammenfattende viser analysen, at smarthometeknologi anvendes i begrænset omfang i Danmark, og at dette skyldes en kombination af forskellige forhold herunder:

  • Manglende viden og kompetence hos relevante offentlige myndigheder fx sagsbehandlerne på hjælpemiddelområdet
  • Høje investeringsomkostninger
  • Risiko for overkompensation, idet borgeren allerede kompenseres for manglende evne til at udføre ”tænd og sluk”-aktiviteter gennem tildeling af personlig og praktisk hjælp
  • Manglende markedsføring af løsninger og muligheder

Til trods for den begrænsede anvendelse peger de eksisterende nationale erfaringer imidlertid på, at der er betydelige kvalitative gevinster at hente ved implementering af smarthometeknologi. Teknologien opleves som en betydelig gevinst for borgerne, hvis selvværd og oplevelse af livskvalitet styrkes via den øgede selvhjulpenhed. Ligeledes viser erfaringerne, at anvendelsen af teknologien kan give medarbejderne bedre mulighed for at tilrettelægge og udføre arbejdet, idet en række opgaver nu klares af borgeren selv. Udover de kvalitative gevinster kan der også opnås effektiviseringsgevinster, der kan opveje udgifterne til den mere enkle smarthometeknologi bl.a. fjernbetjening af døre, vinduer, lys, varme og gardiner.

Endeligt afdækker analysen en række udfordringer i forbindelse med implementering af smarthometeknologi bl.a. tilskudsreglerne for almennyttigt byggeri af boliger til borgere med funktionsnedsættelser, tilpasning af lovgivningen vedrørende overvågning, dataregistrering og magtanvendelse samt manglende fælles tekniske standarder i Europa, der vil kunne fremme mulighederne for fælles løsninger og understøtte markedsudviklingen.

Teknologisk Institut har udarbejdet en delrapport som baggrundsmateriale for analysen, ”Smart Home Teknologi (SHT) - eksisterende teknologier og systemer og deres potentielle målgrupper”, der er vedlagt som bilag til rapporten (Bilag 1).