Mere viden om effektive indsatser på socialområdet

Som led i initiativ 4.2 i regi af Strategi for digital velfærd er der i 2014 gennemført en kortlægning af mulighederne for etableringen af et statsligt datavarehus på det sociale område. Formålet med et muligt datavarehus skulle være at sikre bedre viden om, hvem der modtager hvilke ydelser hvornår og til hvilken pris, for dermed på sigt at skabe et bedre grundlag for at måle resultater af indsatser.

Analysen viser, at et datavarehus kan give en samlet og smidigere dataplatform til brug for anvendelsesrettede analyser. Analysen understreger samtidig udfordringerne med datakvaliteten på området. Der har været arbejdet med datakvaliteten og -tilgængeligheden på socialområdet gennem mere end 10 år. Der er opnået fremskridt, men ambitionen om at etablere et datavarehus stiller nye krav til data og dataanvendelsen.

De aktuelle udfordringer med datakvaliteten knytter sig først og fremmest til den registreringsmæssige parathed, navnlig fordi der er forskellig registreringspraksis mellem kommunerne. Desuden er der udfordringer med den systemmæssige parathed, blandt andet fordi der er store forskelle i systemunderstøttelsen i kommunerne, og fordi de kommunale administrative systemer ikke fuldt ud understøtter den forudsatte dataoverførsel til Danmarks Statistik.

På baggrund af analyseresultaterne er det besluttet, at etableringen af et datavarehus på det sociale område afventer en række tiltag i forhold til at forbedre datakvalitet, -tilgængelighed og -anvendelse på socialområdet.