Forudsætninger og barrierer for effektiv anvendelse af talegenkendelse i kommunerne

I medfør af initiativ 4.1 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd om frigørelse af tid ved hjælp af talegenkendelse er i december 2014 gennemført en analyse af forudsætninger og barrierer for effektiv anvendelse af talegenkendelse i kommunerne.

Af analysen fremgår, at talegenkendelse under de rette forudsætninger har potentiale til at frigøre tid og ressourcer i de danske kommuner samt bidrage til at løfte kvaliteten i sagsbehandlingen og til bedre ergonomi og arbejdsmiljø i form af færre arbejdsrelaterede smerter og bedre inklusion af medarbejdere med dårligere skriftsprog og funktionsnedsættelser.  Analysen peger desuden på, at der på sigt kan være et potentiale ved at anvende talegenkendelse i forbindelse med opgaver udført af udkørende medarbejdere.

Analysens resultater forventes at kunne bidrage til at styrke og målrette eksisterende og kommende talegenkendelsesprojekter i de enkelte kommuner. Analysen peger på, at erfaringerne på tværs af kommunerne er, at en effektiv anvendelse af talegenkendelse baseret på den eksisterende, modne teknologi forudsætter, at talegenkendelse målrettes de af kommunernes medarbejdere, som har en høj motivation for at anvende talegenkendelse, har gode sproglige og tekniske kompetencer og som primært anvender kortere og mindre komplekse tekster. Desuden er det en forudsætning for at indfri potentialet ved talegenkendelse, at teknologien implementeres med en betydelig uddannelses- og træningsindsats.

Det er vurderingen i analysen, at markedet for talegenkendelsesteknologi endnu er relativt umodent. Udviklingen af et marked med flere leverandører forventes at medvirke til, at bedre og mere modne produkter bliver tilgængelige.  

Der igangsættes ikke på nuværende tidspunkt yderligere fællesoffentlige indsatser som led i initiativ 4.1, men udviklingen på området vil blive fulgt i regi af Strategi for digital velfærd med henblik på eventuelle fremtidige fællesoffentlige tiltag for at konkretisere og understøtte strategiens målsætning om udbredelse af talegenkendelse til relevante områder.

Rapporten kan hentes i boksen til højre. Bemærk, at rapporten er opdateret 10. april 2015 med ændring i den samme version vedrørende talegenkendelsesløsningen fra MIRSK på rapportens side 9.