Foranalyse af konkrete datadelingsbehov i sagsbehandlingen på socialområdet

Der er gennemført en foranalyse af konkrete datadelingsbehov i sagsbehandlingen på socialområdet i perioden februar – juni 2014.

Foranalysen er gennemført som led i initiativ 4.4 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd. Initiativet har til hensigt at skabe bedre forudsætninger for, at myndighederne får de relevante informationer om den enkelte borger på rette tidspunkt. Øget deling af data på det sociale område forventes at medføre en række gevinster i form af eksempelvis mindsket behov for indrapportering fra borgeren, hurtigere ekspeditionstider og bedre sagsbehandling samt helhed og sammenhæng i indsatsen over for borgeren. KL, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Digitaliseringsstyrelsen er opdragsgivere på foranalysen, som er udført af Deloitte Consulting.

Foranalysen har kortlagt og prioriteret hvilke konkrete data, sagsbehandlere og medarbejdere har behov for at dele i sagsbehandlingen mellem de kommunale forvaltninger på følgende konkrete sagsområder:

  • Den børnefaglige undersøgelse (§ 50 i Lov om social service)
  • Socialpædagogisk bistand på voksenområdet (§ 85 i Lov om social service)

Foranalysen indikerer, at der kan realiseres kvalitative og kvantitative gevinster ved øget datadeling i arbejdet med de to sagsområder. Foranalysen anbefaler, at det videre arbejde med øget datadeling blandt andet bør omfatte følgende:

  • Konkretisering af de juridiske forudsætninger for øget datadeling
  • Konkretisering af tekniske løsninger med udgangspunkt i den kommunale rammearkitektur og øvrige offentlige digitaliseringsinitiativer

Af Aftale om kommunernes økonomi for 2015 fremgår, at regeringen og KL er enige om at igangsætte en opfølgning på resultaterne fra foranalysen, der skal understøtte en effektivisering af sagsbehandlingen og give bedre og hurtigere sagsbehandling. I opfølgningen vil indgå en validering af de datadelingsbehov, som er identificeret i foranalysen.

Læs rapporten ’Datadelingsbehov i sagsbehandlingen på socialområdet. Kortlægning og foranalyse’. (pdf)