Digital understøttelse af tidlig opsporing giver plejepersonalet bedre overblik og reducerer indlæggelser

Et afprøvningsprojekt har evalueret digital understøttelse af tidlig opsporing på plejehjem og i hjemmeplejen. Evalueringen af projektet viser, at den digitalt understøttede metode forebygger indlæggelser, løfter plejepersonalets faglige kompetencer og reducerer tidsforbrug til registrering.

De fem kommuner Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse og Aalborg er gået sammen om at evaluere implementeringen af digitalt understøttet arbejde med tidlig opsporing i hjemmeplejen og på plejecentre. Tidlig opsporing er en faglig metode, hvor plejepersonalet så tidligt som muligt er opmærksom på ændringer i en borgers tilstand, der kan betyde begyndende sygdom eller funktionstab. På baggrund af dette kan personalet igangsætte målrettede faglige indsatser, der begrænser sygdomsudvikling og tab af funktionsevne hos borgeren. 

Evalueringen af projektet bygger på data indsamlet i de fem projektkommuner. Evalueringsrapporten viser, at den digitale understøttelse af tidlig opsporing reducerer antallet af indlæggelser samtidig med, at det giver plejepersonalet et bedre overblik og sikrer en mere effektiv registrering. 

Plejepersonalet oplever bedre overblik og mere systematiske arbejdsgange

Den digitale løsning er blevet implementeret på plejecentre og i hjemmeplejen med gode resultater. Medarbejderne og lederne er tilfredse med løsningen og giver udtryk for, at det løfter plejepersonalets faglige kompetencer, samtidig med at det systematiserer opsporingsopgaven på en måde, der er anvendelig i hverdagen. 

Sammenlignet med den papirbårne udgave af tidlig opsporing fremmer den digitale løsning mere systematiske arbejdsgange. Det skyldes blandt andet, at løsningen er tilgængelig for alle medarbejdere i den digitale form, og den er nemmere at tilgå og anvende. 

Den digitale løsning forebygger indlæggelser og mindsker tidsforbrug til registrering

Evalueringen viser, at tidlig opsporing medfører en reduktion i antallet af forebyggelige indlæggelser i de fem projektkommuner. Faldet i indlæggelser tyder på, at metoden bidrager til, at kommunerne i højere grad opsporer borgerne i tide og får igangsat forebyggende indsatser. 

Evalueringen viser desuden, at sammenlignet med den papirbårne udgave af tidlig opsporing medfører den digitale løsning markante tidsbesparelser til registrering. I gennemsnit reduceres tidsforbruget til oprettelse af en borgers sundhedstilstand med over 14 minutter, mens tidsforbruget til registrering af ændringer i en borgers tilstand er reduceret med 5 minutter.  

Økonomisk potentiale ved national udbredelse

Evalueringsrapporten har endvidere opstillet en business case for national udbredelse af digitalt understøttet tidlig opsporing, som tager udgangspunkt i de fem kommuners omkostninger og gevinster ved implementering. Business casen er positiv med 478 mio. kr. over 3 år som følge af faldet i indlæggelser og reduktionen i tidsforbrug til registrering.