App i ældreplejen kan forebygge indlæggelser

Et afprøvningsprojekt har evalueret en app til registrering af tidlige sygdomstegn hos borgere i ældreplejen. Evalueringen viser, at den digitale understøttelse af arbejdet med tidlig opsporing både forebygger indlæggelser og løfter plejepersonalets faglige kompetencer.

De fem kommuner Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse og Aalborg gik i 2016 sammen om at afprøve en digital løsning til arbejdet med tidlig opsporing i hjemmeplejen og på plejecentre. 

Den digitale understøttelse indeholder en app, hvor plejepersonalet systematisk kan registrere ændringer i borgerens sundhedstilstand. Det kan fx være forandringer i borgerens væskeindtag eller mobilitet. På baggrund af de registrerede ændringer kan personalet igangsætte målrettede faglige indsatser, der begrænser borgerens sygdomsudvikling. 

Erfaringerne fra afprøvningsprojektet viser, at den digitale understøttelse af tidlig opsporing reducerer antallet af forebyggelige indlæggelser, samtidig med at det giver plejepersonalet et bedre overblik og løfter deres faglighed. 

Plejepersonalet oplever bedre overblik og mere systematiske arbejdsgange

Medarbejdere og ledere fra de fem projektkommuner er tilfredse med den digitale løsning og giver udtryk for, at det løfter plejepersonalets faglige kompetencer, samtidig med at det systematiserer opsporingsopgaven på en måde, der er anvendelig i hverdagen. 

Sammenlignet med den papirbårne udgave af tidlig opsporing fremmer den digitale løsning mere systematiske arbejdsgange. Det skyldes blandt andet, at løsningen er tilgængelig for alle medarbejdere i den digitale form, og den er nemmere at tilgå og anvende. 

Fald i forebyggelige indlæggelser og et mindsket tidsforbrug til registrering 

Evalueringen viser, at digitalt understøttet tidlig opsporing medfører en reduktion i antallet af forebyggelige indlæggelser i de fem projektkommuner. Faldet i indlæggelser tyder på, at app’en hjælper plejepersonalet til at opspore borgerne i tide, og at der bliver igangsat forebyggende indsatser. 

Evalueringen viser desuden, at sammenlignet med den papirbårne udgave af tidlig opsporing medfører den digitale løsning markante tidsbesparelser til registrering. 

Læs mere om erfaringerne fra afprøvningsprojektet i boksen til højre.

Økonomisk potentiale ved landsdækkende udbredelse

På baggrund af de positive resultater fra afprøvningsprojektet besluttede styregruppen for initiativ 3.3 Udbredelse af digitale velfærdsløsninger i regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, at der skulle udarbejdes en kvalificeret business case. Den kvalificerede business case skulle særligt sætte fokus på opregningen til nationalt niveau og indhente opdaterede indlæggelsesdata. 

Business casen opstiller omkostninger og gevinster ved implementering af digitalt understøttet tidlig opsporing i hele landet. Den samfundsmæssige business case er positiv med 41 mio. kr. over fem år og 37 mio. kr. ved fuld indfasning. Gevinsterne skyldes primært et fald i forebyggelige indlæggelser.

Den kvalificerede business case har desuden opstillet en række implementeringsanbefalinger, blandt andet vedrørende anskaffelse af den digitale løsning, projektorganisering, kompetenceudvikling og drift. 

Du kan finde den kvalificerede business case i boksen til højre.