Analyse af digitalt understøttet genoptræning

Der er gennemført en fællesoffentlig foranalyse af erfaringer med digitalt understøttet genoptræning i udvalgte kommunale demonstrationsprojekter i perioden oktober 2013 – marts 2014.

Foranalysen er gennemført som led i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, hvori er fastsat en målsætning om, at i ”2020 vil digitale teknologier være integreret i de dele af genoptræningsforløbene, hvor det er relevant”.

Foranalysen indikerer, at der er et økonomisk og kvalitativt potentiale ved national udbredelse af digitalt understøttet genoptræning for en række udvalgte målgrupper. For at indfri potentialet er der dog en række forudsætninger, der skal være opfyldt. Blandt andet fremhæver foranalysen, at der endnu kun i begrænset omfang er gennemført studier, som dokumenterer effekten af digitalt understøttet genoptræning. Desuden peger foranalysen på, at der er behov for at afdække de konkrete tekniske rammer, herunder muligheden for at integrere de digitale genoptræningsløsninger med de kommunale it-løsninger. Endelig peger foranalysen på et behov for, at kommunerne arbejder målrettet med tilrettelæggelsen af digitalt understøttede genoptræningsforløb, og at en forudsætning for at høste gevinsterne er, at markedet fortsat udvikler sig og bevarer innovationskraften.

Analysen er gennemført af PA Consulting Group.

Det videre arbejde

På baggrund af analysens anbefalinger igangsættes i efteråret 2014 en videre fællesoffentlig indsats. Indsatsen skal belyse de problemstillinger, som foranalysen rejser. Blandt andet vil der blive igangsat et evalueringsprojekt, som skal tilvejebringe tilstrækkelig dokumentation for effekten af digitalt understøttede genoptræningsforløb. Desuden vil der blive foretaget en afdækning af markedet for digitale genoptræningsløsninger samt af de tekniske krav og behov, som følger ved en national udbredelse af digitalt understøttet genoptræning. Det er hensigten, at der løbende skal komme resultater af indsatsen, som kan hjælpe det igangværende og fremtidige arbejde med digitalt understøttet genoptræning i kommunerne.