Klarmelding af selvbetjeningsløsninger i bølge 4

Obligatoriske, offentlige selvbetjeningsløsninger skal leve op til en række aftalte krav til brugervenlighed og it-tilgængelighed.

For at sikre at borgere og virksomheder smidigt og brugervenligt kan betjene sig digitalt, når de har et ærinde med det offentlige, skal myndighederne sørge for, at selvbetjeningsløsningerne lever op til en række aftalte krav til brugervenlighed og it-tilgængelighed. For at understøtte myndighedernes indsats gennemførte Digitaliseringsstyrelsen, KL og Erhvervsstyrelsen i 2015 derfor en såkaldt klarmelding af de løsninger, som blev obligatorisk digitale den 1. december 2015.

Resultater 

Konklusionen fra klarmeldingen i 2015 var, at hovedparten af løsningerne hos både staten og kommunerne lever op til de fleste af kravene. Der er dog sket forsinkelser i udvikling og idriftsættelse af flere af løsningerne. 

Kommunale løsninger

På det kommunale område gør bølgelovgivningen det alene obligatorisk for borgere at anvende de digitale løsninger. En række kommuner har derudover valgt at gøre det muligt for virksomheder at anvende en digital løsning, som integreres på Virk. Status er, at tre leverandører har udviklet løsninger, der nu er tilgængelige på Virk for ydelsesleverandører.

Bølge 4 omfatter fire kommunale områder. Det ene område – Sygedagpenge – understøttes af KOMBIT- løsningen "Mit sygefravær". Denne løsning har alle 98 kommuner anskaffet. De tre resterende områder er: almindeligt, personligt og udvidet helbredstillæg. Klarmeldingsstatus den 27. april 2016 er, at alle kommuner har løsninger på bølge 4-området almindeligt helbredstillæg, hvorimod fire kommuner endnu ikke udstiller løsninger for de to øvrige tillæg på borger.dk. Årsagen hertil er bl.a., at kommunerne er ved at foretage skifte fra en tidligere version af én løsning til en ny, der overholder kravene, men hvor der endnu ikke er gennemført integration til borger.dk.

Statslige, borgerrettede løsninger

Den 1. december 2015 var situationen for de statslige, borgerrettede obligatoriske løsninger, at de alle kunne findes digitalt på borger.dk. Eneste undtagelse var Miljøstyrelsens Autorisationsordning for sprøjteførere, da EU-høringssvar har medført, at der er behov for at justere autorisationsordningen. 

Af de 14 statslige, borgerrettede løsninger overholdt ni løsninger alle kravene i "Udviklingsvejledning for god selvbetjening": Tre fra Udlændingestyrelsen, tre fra Styrelsen for Patientsikkerhed, én fra Spillemyndigheden, én fra CPR og én fra Trafik- og Byggestyrelsen. Det vil sige, at de to løsninger fra Naturstyrelsen, løsningen fra Rigsarkivet, løsningen fra Miljøstyrelsen samt løsningen fra Lægemiddelstyrelsen endnu ikke efterlever kravene i "Udviklingsvejledning for god selvbetjening". På baggrund heraf har Digitaliseringsstyrelsen indgået individuelle handlingsplaner med disse myndigheder. 

Virksomhedsrettede løsninger

To løsninger fra Trafik- og Byggestyrelsen – "Chaufføruddannelsesbeviser" og "Personcertificering på luftfartsområdet" – er endnu ikke integreret på Virk. Det skyldes bl.a. de europæiske luftfartsmyndigheders manglende anerkendelse af den digitale signatur. Rigspolitiets to løsninger er integreret på Virk, men der er endnu ikke gennemført brugertest. Erhvervsstyrelsen følger op over for disse myndigheder med henblik på integration til Virk og gennemførelse af brugertest.
Udover at leve op til de fastlagte krav skal myndighederne sørge for samtidig at vedligeholde løsningerne på baggrund af blandt andet erfaringer, anvendelsesstatistikker og tilbagemeldinger fra brugerne. 

Opfølgning

Overgangen til digital kommunikation er et stort forandringsprojekt, og arbejdet er ikke færdigt. Digitaliseringsstyrelsen, KL og Erhvervsstyrelsen følger aktivt op for at bidrage til, at den offentlige sektor under ét lærer af erfaringerne og hæver kvaliteten af løsningerne.