IT-tilgængelighedspolitik

Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet en skabelon til en it-tilgængelighedspolitik. Denne kan i sin nuværende form eller som inspiration anvendes af en myndighed eller institution til at sætte fokus på it-tilgængeligheden internt i organisationen.

Hvorfor skabelon til en it-tilgængelighedspolitik

For at hjælpe de offentlige myndigheder i deres i arbejdet med it-tilgængelighed, har Digitaliseringsstyrelsen udarbejdet en skabelon til en it-tilgængelighedspolitik. Denne kan i sin nuværende form eller som inspiration anvendes af en myndighed eller institution til at sætte fokus på it-tilgængeligheden internt i organisationen.

At en it-løsning, f.eks. en hjemmeside eller et program, er tilgængelig betyder, at den er designet på en sådan måde, at der tages hensyn til alle brugergrupper, herunder en del personer med funktionsnedsættelse. Sidstnævnte gruppe er afhængige af, at løsningen fungerer sammen med deres hjælpemidler, eksempelvis skærmlæsere.

Fordelen ved en it-tilgængelighedspolitik er, at den på et strategisk og ledelsesmæssigt niveau sætter fokus på tilgængeligheden af hjemmesider, applikationer og it-systemer i al almindelighed. Dermed sikrer I, at så mange som muligt, både internt og eksternt, kan arbejde med jeres organisations it-værktøjer og hjemmesider. At vedtage en it-tilgængelighedspolitik er derfor et vigtigt skridt i retning af at sætte niveauet for it-tilgængelighed i jeres organisation.

Bred hensigtserklæring

It-tilgængelighedsskabelonen har form af en hensigtserklæring, der beskriver, hvordan it-tilgængelighed kan og bør tænkes ind ved indkøb, videreudvikling og drift af organisationens forskellige it-systemer. Politikken er bevidst formuleret meget bredt, da ideen er, at der til it-tilgængelighedspolitikken bør formuleres konkrete handlingsplaner på en række områder. Disse vil variere afhængig af organisationens modenhed og konkrete behov. Der kan f.eks. være behov for en handlingsplan for hjemmesiden og en anden handlingsplan for et dokumenthåndteringssystem (ESDH).

It-tilgængelighedspolitikken kan vedtages umiddelbart og uden direkte omkostninger for din organisation. Til gengæld kan der være udgifter forbundet med implementering af de forskellige handlingsplaner alt afhængig af deres form og indhold.

Skabelon

XX arbejder for, at XX it-løsninger og -systemer er tilgængelige for flest mulige mennesker i flest mulige situationer – og i den udstrækning det er muligt – på flest mulige teknologiske platforme indenfor rimelige teknologiske, ressourcemæssige og økonomiske rammer.

Undtaget herfra er it-løsninger og -systemer, der ved lovgivning eller lignende skal være tilgængelige.

XX anerkender, at tilgængelighedsarbejdet er kendetegnet ved flere faser i en proces, der hver især har særlige fokusområder, samtidig med at hele området bliver påvirket af såvel politiske som teknologiske påvirkninger.

Denne anerkendelse ligger bag XX fokus på tilgængelighed i alle faserne lige fra forretningsudvikling og behovsanalyse over udbud og udvikling til implementering og drift.

Indkøb og nyudvikling

Ved indkøb skal alle it-løsninger og -systemer altid som udgangspunkt anskaffes i en tilgængelig version. Ikke-tilgængelige løsninger kan alene indkøbes, hvis de understøtter kritiske forretningsområder og/eller funktionaliteter, og der ikke findes en tilgængelig version, der kan understøtte disse tilfredsstillende, eller den tilgængelige version koster markant mere i indkøb og/eller ved anden ressourcemæssigt træk i forhold til det vurderede tilgængelighedsbehov.

En af leverandør uvildig tilgængelighedsekspert skal/kan/bør inddrages i vurderingen af tilgængelighedsbehovets omfang.

XX bruger Digitaliseringsstyrelsens udbudsværktøjskasse til at stille relevante tilgængelighedskriterier og -krav til udbudte it-løsninger.

Udvikling og implementering

Ved udvikling og implementering skal alle it-løsninger og -systemer altid som udgangspunkt udvikles og implementeres tilgængeligt. Ikke-tilgængelige løsninger kan alene implementeres, hvis de understøtter kritiske forretningsområder og/eller funktionaliteter, og det ikke er muligt at udvikle eller implementere løsningen, så den samtidig er tilgængelig.

En af leverandør uvildig tilgængelighedsekspert skal/kan/bør godkende udvikling og implementering.

Drift

Det tilstræbes løbende, at alle ansvarlige for drift, herunder også indholdsleverandører eller -ansvarlige til fx hjemmeside o.l., er i stand til (både kompetence- og ressourcemæssigt og hvad angår hjælpeværktøjer) at foretage det fornødne til at opretholde tilgængeligheden af den givne it-løsning, de er ansvarlige for.

Det tilstræbes løbende, at alle brugere kender best practice for at sikre tilgængeligheden i de værktøjer, de benytter.

Kriterier

Tilgængeligheden vurderes ved den/de til enhver tid gældende lovgivning, retningslinjer eller best practice indenfor de it-områder, der er relevante.

Undervisning

Alle tilbydes undervisning i best practise i at benytte it-baserede værktøjer, så udkommet bliver tilgængeligt. Undervisningen kan tilrettelægges som kurser, sidemandsoplæring eller andet.

Projektledere tilbydes undervisning i tilgængelighed som led i den øvrige projektledelsesundervisning.

Download

Her kan du downloade skabelonen i forskellige formater.