Undersøgelse af danskernes tryghed ved digital kommunikation med det offentlige

Digitaliseringsstyrelsen har fået foretaget en undersøgelse af danskernes tryghed ved digital kommunikation med det offentlige.

Nogle af de vigtigste pointer fra undersøgelsen er:
 • Generel tryghed

  Borgerne er generelt trygge ved at kommunikere digitalt med det offentlige. Godt 71 % er meget enige eller enige i, at det er trygt, godt 8 % er uenige eller meget uenige, mens knap 20 % er hverken enige eller uenige.
 • Profil af de trygge/utrygge

  Der kan ikke i undersøgelsen identificeres klare demografiske forskelle på de trygge eller utrygge, hverken når det handler om køn, alder, uddannelse, indtægt, erhverv eller geografi. Dét, der klarest adskiller de trygge fra de utrygge, er graden af tillid til internettet og i særdeleshed tilliden til det offentlige. Her har de utrygge væsentlig mindre tillid til internettet og de offentlige myndigheder, end de trygge har.
 • Hvad driver trygheden

  Den vigtigste driver for trygheden i den digitale kommunikation med det offentlige er oplevelsen af sikkerhed i selve processen, hvor den digitale løsning anvendes – særligt i forhold til, hvad der sker hos myndigheden, efter borgeren har trykket ”send”. Sikkerhed i processen, dvs. i forståelsen af, hvad man skal gøre, og hvad der sker, efter at man fx har sendt en ansøgning, er også vigtigere for deltagerne end datasikkerhed. For de utrygge deltagere isoleret set betyder processikkerheden endda langt mere for trygheden, end datasikkerheden gør.
 • Betydningen af erfaringer og medieomtale

  Borgernes oplevelse af tryghed i den digitale kommunikation med det offentlige lader sig til en vis grad påvirke af egne og bekendtes erfaringer og af omtale i medierne af brud på datasikkerheden og rod i sagsbehandlingen i det offentlige. Medieomtale af rod i sagsbehandlingen har større effekt på trygheden end medieomtale af brud på datasikkerheden. Men i det samlede billede rykker ingen af delene væsentligt ved trygheden. 
 • Manglende bureaukratiske kompetencer

  Undersøgelsen indikerer, at det ikke alene er dét, at kommunikationen skal foregå digitalt, der kan være en udfordring for borgerne. Også forståelsen af ”det offentlige” kan give problemer. De borgere, der har haft brug for hjælp til den digitale kommunikation, har først og fremmest manglet erfaring med opgaven og situationen samt forståelse af ”det offentlige”. Det har i mindre grad handlet om hjælp til at bruge teknologien. 

Undersøgelsen bygger på en repræsentativ webbaseret spørgeskemaundersøgelse med 2.400 borgere i alderen 15 til 79 år og en fokusgruppe med ikke - eller meget lidt digitale borgere samt enkeltinterviews med borgere, der var mindre trygge ved den digitale kommunikation med de offentlige myndigheder.

Resultaterne fra undersøgelsen anvendes i Digitaliseringsstyrelsen indsats for at styrke borgernes tryghed ved digital kommunikation.

Hent rapporten om danskernes tryghed ved digital kommunikation med det offentlige her (pdf)