PSI-loven om videreanvendelse af offentlige data

Den offentlige sektor indsamler, producerer, reproducerer og formidler mange data og informationer med henblik på at varetage sine offentlige opgaver. Lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer, også kaldet PSI-loven, regulerer videreanvendelsen af disse data og informationer.

Det offentlige registrerer hver dag en lang række oplysninger om virksomheder, fast ejendom, bygninger, veje, landkort og mange andre ting, og offentlige myndigheder og institutioner ligger dermed inde med en guldgrube af data om mange emner. Mange af disse data kan genbruges af den private sektor og kan være en kilde til innovation, vækst og nye arbejdspladser.

PSI-loven indeholder regler om den private sektors muligheder for at bruge offentlige data og informationer. Loven indeholder blandt andet regler om gebyrer, dataformater, gennemsigtighed, ikke-diskrimination samt håndteringen af ansøgninger om videreanvendelse af data.

En ændring af PSI-loven blev vedtaget af Folketinget den 27. maj 2014, og ændringerne trådte i kraft 1. juli 2014.

Det samlede regelsæt består af den oprindelige PSI-lov, som skal læses i sammenhæng med den senest vedtagne ændring samt en tidligere ændring.

 

Baseret på et EU-direktiv (PSI-direktivet)
PSI-loven er baseret på EU-direktivet, Public Sector Information Direktivet (PSI-direktivet), som blev vedtaget i 2003, og som regulerer vilkårene for videreanvendelse af offentlige data med henblik på at fremme genbrug af offentlige data i alle EU-lande. Direktivet blev implementeret i dansk ret i 2005 ved vedtagelsen af den første PSI-lov.

Den 26. juni 2013 blev en revision af PSI-direktivet vedtaget, og herefter blev det reviderede direktiv implementeret i dansk lovgivning ved den tidligere nævnte ændring af PSI-loven. 

Ændringen af direktivet skete på baggrund af en undersøgelse iværksat i 2010 af EU-Kommissionen, der viste, at der fortsat var et stort uudnyttet potentiale i genanvendelsen af data fra den offentlige sektor.

Den væsentligste ændring i det reviderede direktiv - og i den danske PSI-lov - er en udvidelse af direktivets anvendelsesområde til også at omfatte biblioteker, museer og arkiver. Derudover medførte revisionen en begrænsning af offentlige myndigheders muligheder for at tage gebyrer for genbrug af offentlige data.