It-arkitektur

En fælles ramme for offentlige it-løsninger.

De fleste mennesker har et relativt klart billede af hvad bygningsarkitektur er. Men hvad er arkitektur når vi taler om forvaltning og it?

  • Begrebet arkitektur for digital forvaltning - svarer til det man på fagsprog kalder enterprise arkitektur.
  • Mere mundret kan man tale om sammenhængende forretnings- og it-arkitektur.
  • Fokus er koblingen mellem forretning/forvaltning og it-understøttelsen.

Arkitektur er både en proces, der skal indføres og et resultat , der skal implementeres.

Analogi til byudvikling

Udviklingen af digital forvaltning og dermed af offentlige it-systemer er et forløb med mange lighedspunkter med byudvikling. I vore byer er der utallige projekter i gang og det er svært at overskue alle detaljer. Derfor er der brug for nogle overordnede planlægningsrammer, som sikrer en ordnet udbygning og systemer med bedre mulighed for sammenhæng.

Arkitekturarbejdet i forbindelse med digital forvaltning kan sammenlignes med byplanlægning, der planlægger fælles ressourcer og lægger regler for anvendelse af disse, for eksempel fælles sikkerhedsløsninger.

En god arkitektur er kendetegnet ved, at arkitekten har opnået en god balance i forhold til mange og komplekse krav. I konkrete løsningssammenhænge er der typisk en lang række løsningskrav om given funktionalitet, samt en række operationelle krav om for eksempel ydeevne og stabilitet. Arkitekturen (byplanen) skal sikre, at den konkrete løsning kan opfylde de lokale behov inden for rammerne af den fælles planlægning.

Forudsætning for digital forvaltning

Borgerne og virksomhederne er udgangspunktet for den offentlige sektors arbejde. Den borger- eller virksomhedsrettede service skal derfor være overskuelig og til rådighed, der hvor borgeren eller virksomheden har sin kontaktflade med den offentlige sektor. Samtidig skal den offentlige sektor være effektiv.

Tilgængelige data på tværs af myndigheds- eller forvaltningsskel er en forudsætning for, at offentlige myndigheder kan levere en sammenhængende og nærværende service. På samme måde er digital udveksling af data på tværs af myndigheder en forudsætning for effektiv forvaltning.

Sammenhængende services og digital udveksling af data kræver at en lang række forhold er på plads, for eksempel:

  • fælles forståelse af de data der skal udveksles og de fælles processer der indgår i en service eller sagsbehandling
  • tillid til håndteringen af data gennem fælles principper for brugerstyring
  • fælles standarder for selve den tekniske dataudveksling i form af digitale services.