Organisering

Grunddataprogrammet er et fællesoffentligt initiativ. Programmet er blevet til på baggrund af aftalen om ”Gode grunddata til alle”, som blev indgået mellem regeringen og KL i oktober 2012. I juni 2013 tilsluttede Danske Regioner sig aftalen.

Grunddataprogrammet er organiseret som et program med underliggende delprogrammer. Programorganiseringen er valgt, fordi projekterne inden for grunddataområderne er gensidigt afhængige af hinandens leverancer. Programmet skal således sikre tværgående koordinering af delprogrammerne og følge op på fremdrift og risici og ibrugtagning af grunddata, i takt med at implementering finder sted.

Derfor er der nedsat en fælles grunddatabestyrelse, som udfylder de strategiske og organisatoriske rammer for grunddataprogrammet, en programkoordination som varetager den overordnede koordination og styring i programmet, og styregrupper for de enkelte delprogrammer, som har ansvaret for implementeringen deres respektive dele af grunddataaftalen.

Grunddatabestyrelsen, programkoordinationen og styregrupperne fungerer som grunddataprogrammets beslutningsorganer. De støttes administrativt af henholdsvis grunddatasekretariatet, arkitekturforum og sekretariaterne for de enkelte delprogrammer. Grunddatasekretariatet betjener grunddatabestyrelsen og programkoordinationen ved at sikre den daglige koordination og styring i grunddataprogrammet.

Organisationsdiagram

 Organisationsdiagram

Grunddataprogrammets styringsramme er baseret på metoden Managing Succesful Programmes og den fællesstatslige programmodel, som drives af Ministeriernes Projektkontor.