Samtænkning af handleplaner

En gruppe borgere og familier med komplekse problemstillinger, modtager i dag indsatser fra flere forskellige forvaltninger i kommunerne. Det betyder, at nogle borgere har flere handleplaner, hvilket ofte skaber komplekse og usammenhængende forløb, samt dobbeltarbejde for sagsbehandlerne. Derfor er der potentiale i at udvikle én samlet handleplan for borgeren.

Den samme borger kan have behov for indsatser, der reguleres efter flere lovgivninger blandt andre Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Serviceloven og Integrationsloven. Det medfører, at borgeren ofte har flere samtidige handleplaner med forskellige krav til eksempelvis indhold og proces, der ikke nødvendigvis giver et sammenhængende og virksomt forløb. Flere overlappende handleplaner, medfører desuden unødigt ressourceforbrug for sagsbehandlerne ved indhentning af de samme oplysninger flere gange, samt udarbejdelse af selve handleplanen.

I foråret 2017 gennemførte Deloitte en analyse af mulighederne for sammentænkning af handleplaner. Analysen blev tilvejebragt som konsekvens af Aftale om kommunernes økonomi for 2017 besluttet af Regeringen og KL.

Fakta: Omfanget af overlappende handleplaner

  • Analyse af mulighederne for sammentænkning af planer vurderer, at der er mellem 80.000 og 110.000 overlappende handleplaner på landsplan
  • Det svarer til, at mellem 9 og 12 % af det samlede antal kommunale planer udarbejdes for én borger eller familie, der indenfor det samme år, får udarbejdet mindst én anden plan
  • I en gennemsnitskommune drejer det sig om mellem 600 og 900 handleplaner med overlap

Analysen viser, at én samlet handleplan, kan understøtte et mere sammenhængene forløb, hvor borgerens indsatser koordineres på tværs. Det bidrager til, at borgeren i højere grad kun har én samlet indgang til kommunen, samt at borgeren ikke er nødsaget til at gentage de samme oplysninger til forskellige sagsbehandlere i kommunen. Udgangspunktet for Én Plan er derfor et mere helhedsorienteret syn på borgerens situation og overordnet mål, som eksempelvis at komme i beskæftigelse. 

Analysen vurderer også, at øget sammentænkning på sigt kan reducere sagsbehandlernes ressourceforbrug i forbindelse med handleplanerne.

Det videre arbejde med Én Plan

Der er en række forudsætninger for, at kommunerne fremover kan tage udgangspunkt i én fremfor flere handleplaner. At realisere Én Plan kræver blandt andet:

  • Lovgivning – Det skal præciseres, hvilke lovændringer Én Plan forudsætter. Det kan fx omfatte formålsbestemmelser, proces- og indsatskrav samt mulighed for udveksling af data i relevant lovgivning
  • It-understøttelse – Det skal afklares, hvordan Én Plan kan it-understøttes, således at relevante sagsbehandlere kan tilgå handleplanen på tværs af kommunale forvaltningsmyndigheder

I Aftale om kommunernes økonomi for 2018 er det besluttet, at regeringen på baggrund af analysen, vil søge Folketingets opbakning til at skabe forudsætningerne for én samlet plan. 

Se hele Deloittes analyse af mulighederne for sammentænkning af handleplaner (pdf)