Om arbejdet med afbureaukratisering

Digitaliseringsstyrelsen arbejder for, at et enklere regelgrundlag, digitalisering og ny teknologi understøtter hinanden. Det gør den offentlige sektor mindre bureaukratisk, når enkle regler og digitalisering spiller sammen.

Digitaliseringsstyrelsen arbejder for, at digitalisering og ny teknologi anvendes til at skabe en effektiv offentlig sektor. Arbejdet indebærer ikke kun anvendelse af ny teknologi og it-systemer, men også at regelgrundlaget og organiseringen af den offentlige sektor gør det enkelt at bruge digitalisering til at forbedre den offentlige service. Digitaliseringsstyrelsens arbejde med enkle regler i en digital offentlig sektor er en del af Finansministeriets samlede indsats for at skabe en moderne og tidssvarende offentlige sektor.

Enkle regler i en digital offentlig sektor kræver i vidt omfang samarbejde på tværs af staten, regionerne og kommunerne. Store dele af den offentlige service produceres i et samarbejde mellem forskellige offentlige myndigheder. Samarbejde er derfor en forudsætning for, at enkle regler og digitalisering kan gøre den offentlige sektor mindre bureaukratisk. Derfor indgår Digitaliseringsstyrelsen løbende i tværoffentligt samarbejde og har ofte ansvar for at bidrage til og koordinere fællesoffentlige forenklings- og digitaliseringsinitiativer.

Arbejdet med at skabe en mere enkel og digital offentlig sektor – der også omtales som regelforenkling og afbureaukratisering ­­­– har i en længere årrække taget udgangspunkt i tre spor:

  • Løbende politiske udspil og reformer med fokus på forenkling og digitalisering, eksempelvis regeringens sammenhængsreform
  • Fireårige fællesoffentlige digitaliseringsstrategier
  • Regeringens årlige økonomiaftaler med kommunerne og regionerne


Løbende politiske udspil og reformer

Regeringen sætter løbende fokus på arbejdet med regelforenkling og afbureaukratisering med politiske udspil og reformer.

Sammenhængsreformen

I 2017 har regeringen lanceret Sammenhængsreformen, som skal give medarbejdere mere tid til at løse kerneopgaverne på store velfærdsområder og sørge for, at der ikke bruges tid på unødvendige krav og registreringer. Sammenhængsreformen indeholder blandt andet et politisk udspil om at gøre lovgivning digitaliseringsklar.

Læs reformudspillet til Sammenhængsreformen 


Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

De fællesoffentlige digitaliseringsstrategier er et centralt spor, hvor der løbende sættes fokus på, at enkle regler og digitalisering kan mindske bureaukratiet i den offentlige sektor. Det gælder både de tidligere strategier og den seneste, der løber fra 2016 til 2020.

Regelforenkling i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

I Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 sætter særligt fire initiativer fokus på at skabe en mere enkel og sammenhængende offentlig sektor:

Læs mere om Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020


Økonomiaftaler med kommunerne og regionerne

I de årlige økonomiaftaler med kommunerne og regionerne har digitalisering, afbureaukratisering og regelforenkling de seneste år indgået som et fast element. Her aftales både overordnede indsatser og indsatser, der retter sig mod sektorlovgivning.

Regelforenkling i Økonomiaftalerne for 2018

  • Forenkling af den aktive beskæftigelsesindsats skal sætte rammerne for mere frihed til lokale og effektive løsninger. 
  • Én handleplan reducerer antallet af handleplaner for borgeren. Med udgangspunkt i én samlet plan får den enkelte et mere sammenhængende forløb og unødigt bureaukrati minimeres. 
  • Kulegravning af regler på ældreområdet og dagtilbudsområdet har til hensigt at reducere de offentlige ansattes dokumentationskrav. Afbureaukratiseringen frigiver tid og ressourcer til kerneopgaven.

I tidligere økonomiaftaler har der blandt andet været fokus på at undersøge mulighederne for at digitalisere kontanthjælpen, og der er aftalt frikommuneforsøg.

Se økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2018