Obligatorisk vurdering af om lovgivningen er digitaliseringsklar

Det regeringens ambition, at al ny lovgivning i udgangspunktet skal være digitaliseringsklar fra 1. juli 2018 og det bliver obligatorisk at vurdere om lovgivningen er digitaliseringsklar. Samtidig skal eksisterende lovgivning på sigt gradvist revideres.

Det bliver obligatorisk at vurdere om ny lovgivning er digitaliseringsklar, idet den lever op til nedenstående seks principper for digitaliseringsklar lovgivning. Kun såfremt særlige hensyn gør sig gældende, eksempelvis varetagelse af barnets tarv mv., bør principperne fraviges. 

Det bliver derfor en integreret del af det lovforbe-redende arbejde at vurdere om lovgivningen er digitaliseringsklar. 

Princip 1: Lovgivningen består af enkle og klare regler

Princip 2: Al borger- og virksomhedskommunikation bør så vidt muligt være digital

Princip 3: Lovgivningen bør understøtte hel eller delvis automatisering af sagsbe-handlingen, hvor det er muligt. Det indebærer, at lovgivningen i udgangspunktet:

• Indeholder objektive kriterier frem for skøn 
• Er teknologi-neutral
• Indeholder klart og entydigt definerede begreber 
• Anvender fællesbegreber frem for særbegreber
• Genbruger eksisterende data
• Standardiserer processer

Princip 4: Begreber bør være ens og relevante data bør så vidt muligt genbruges på tværs af myndigheder

Princip 5: Fællesoffentlige it-løsninger og standarder bør anvendes

Princip 6: Lovgivningen bør forebygge snyd og fejl. 

De nye krav gælder for lovforslag, der skal fremsættes fra og med Folketingsåret 2018/2019, og for de administrative forskrifter, der udstedes fra 1. juli 2018.