Øget fokus på implementeringskonsekvenser – fra beslutning til implementering

Regeringen iværksætter en række initiativer for at sikre, at lovgivningen bliver digitaliseringsklar. Det er afgørende, at der kommer fokus på implementeringskonsekvenser i hele beslutningskæden.

For at indsatsen for at fremme digitaliseringsklar lovgivning skal få virkning i praksis, er der behov for et øget fokus på implementeringssiden i hele beslutningskæden, i såvel beslutningsoplæg, politiske forhandlinger og i det lovforberedende arbejde for at sikre, at beslutninger og vedtagelse af ny lovgivning sker på et mere oplyst grundlag.

Regeringen vil som led i indsatsen for digitaliseringsklar lovgivning sætte øget fokus på, hvordan nye regler kommer til at fungere i praksis. Hvilke implementeringskonsekvenser en ny lov vil få skal belyses tidligt i beslutningsprocessen, og det skal være obligatorisk at vurdere implementeringskonsekvenserne af nye lovinitiativer i:

  • Sager som forelægges centrale regeringsudvalg
  • Større centrale politiske forhandlinger og reformer
  • Lovforslag

Indsatsen skal sikre, at implementeringsmæssige spørgsmål bliver grundigt belyst i hele beslutningskæden – fra det første udspil - til det endelige lovforslag er vedtaget i Folketinget.

Det betyder, at implementeringskonsekvenser skal vurderes i beslutningsoplæg til centrale regeringsudvalg. Endvidere bliver det fremover obligatorisk at vurdere et lovforslags implementeringskonsekvenser i lovbemærkningerne. Herved vil der forud for lovens ikrafttræden blive taget stilling til væsentlige forudsætninger for en effektiv implementering og administration af lovgivningen.

Vurderingen af implementeringsmæssige konsekvenser omfatter:

  • Principper for digitaliseringsklar lovgivning: Er principperne fulgt og i modsat fald en nærmere redegørelse for, hvorfor principperne fraviges.
  • It-styring og risiko: Konsekvenser i forhold til eksisterende it-systemer eller udvikling af nye samt væsentlige risici, herunder i forhold til tidsplanen.
  • Organisatoriske forhold: Væsentlige ændringer i og risici i forhold til organisering og kompetencedeling mellem myndigheder.