Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020

Med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, som rækker frem til og med 2020, vil staten, regionerne og kommunerne sammen skabe fundamentet for fremtidens offentlige Danmark.

Om den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 

De fællesoffentlige strategiske digitaliseringsindsatser gør det muligt for den offentlige sektor at foretage fælles investeringer på områder, som er særligt komplekse, og hvor der samtidig er afhængigheder på tværs af myndigheder og sektorer. 

Digitalisering har gennem mange år vist sig at være et effektivt værktøj til at gentænke processer og arbejdsgange i den offentlige sektor. Traditionen for fællesoffentligt strategisk arbejde med digitalisering betyder, at myndighederne fortsat stræber efter tættere offentligt samarbejde om at levere god, effektiv og sammenhængende service til borgere og virksomheder. 

Se alle initiativerne i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020

Finansministeren og erhvervs- og vækstministeren fortæller kort om den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020.

Hvem er med?

De fællesoffentlige digitaliseringsstrategier vedrører myndigheder i både stat, kommuner og regioner - dvs. både de administrative led i form af ministerier, styrelser samt kommunernes og regionernes forvaltninger - og de udførende institutioner som fx hospitaler, folkeskoler, universiteter mv.

Strategisk samspil

De fællesoffentlige digitaliseringsstrategier står ikke alene om at sikre, at Danmark står bedst muligt rustet til at gribe ud efter digitaliseringens muligheder. 

De enkelte myndigheder har hver for sig også et ansvar for at realisere de digitale potentialer inden for deres egne områder og dermed sikre, at digitaliseringen skaber den ønskede forandring. Parallelt med den fællesoffentlige indsats er der således sektorvise digitaliseringsprojekter og -strategier, fx fælleskommunale og regionale digitaliseringsstrategier. Denne tilgang til offentlig digitalisering giver en god balance mellem de fælles strategiske pejlemærker og den lokale tilpasning og prioritering. 

Også private virksomheder, erhvervsorganisationer og frivillige foreninger er, i samspil med den offentlige sektor, med til at finde fælles løsninger for den digitale omstilling og støbe fundamentet for et stærkt og trygt digitalt Danmark.

Et digitalt Danmark

Som med globalisering rejser digitaliseringen mange svære spørgsmål. På en række områder er Danmark godt forberedt til den nye virkelighed. På andre områder skal vi fortsat lære. Derfor må den offentlige sektor i tæt samarbejde med erhvervsliv, interesseorganisationer mv. arbejde for at skabe grundlaget for et fleksibelt og tilpasningsdygtigt samfund i en stadigt mere digitaliseret verden. 

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 udstikker kursen for den fællesoffentlige digitalisering og for dennes samspil med erhvervslivet. Sammen med alle de virksomheder og offentlige institutioner i stat, regioner og kommuner, som hver dag udnytter digitaliseringens muligheder, medvirker strategien til at støbe fundamentet for et stærkt og trygt digitalt Danmark. 

Nogle tiltag igangsættes nu. Andre initiativer vil blive fastlagt eller justeret på vej mod 2020 i lyset af de muligheder og udfordringer, vi vil møde. På den måde ruster vi gradvist såvel befolkningen som offentligt ansatte og virksomhederne til fremtidens digitale Danmark.